Så blev sko­lan till

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

I de­cem­ber 2012 fat­ta­des be­slut om att gö­ra en för­stu­die för en ny sko­la.

Un­der 2013 gjor­des för­stu­di­en och di­a­log­mö­ten hölls.

Vå­ren 2014 bör­ja­de ar­be­tet med att for­ma den nya sko­lan och för­sko­lan.

Riv­nings­ar­be­tet bör­ja­de i ok­to­ber 2015 och var klart vå­ren 2016.

Vå­ren 2016 upp­hand­la­des ock­så den ent­re­pre­nör som byg­ger skol­bygg­na­den. Den nya sko­lan och för­sko­lan tas i drift till vår­ter­mi­nen 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.