Po­li­san­mä­lan mot Ris­man läggs ned

Per Mar­kus Ris­man (V) är in­te läng­re miss­tänkt för nar­ko­ti­kabrott.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Fred­rik Gustafs­son

Per Mar­kus Ris­man sit­ter i kom­mun­full­mäk­ti­ge för Väns­ter­par­ti­et. På jul­da­gen var han på hem­vän­dar­kväll på Ci­ne­ma i En­kö­ping. Men ute­kväl­len slu­ta­de med att han blev ut­slä­pad av ord­nings­vak­ter till po­li­sen som stod ut­an­för.

Ris­man ha­de an­dats in rus­med­let ”pop­pers” på natt­klub­ben. Väns­ter­po­li­ti­kern blev in­ta­gen till po­lis­sta­tio­nen och en an­mä­lan om nar­ko­ti­kabrott upp­rät­ta­des. I vec­kan la­des an­mä­lan mot Ris­man ned.

– Jag är glad att jag har fått upp­rät­tel­se. Dä­re­mot är jag upp­rörd som skat­te­be­ta­la­re att po­li­sen slö­sar re­sur­ser på så­da­na sätt. Ald­rig nå­gon­sin fanns det rim­ligt skäl att an­ta att jag tog nar­ko­ti­ka. Tvärtom, bå­de för­hör och tes­ter vi­sa­de att det in­te fanns skäl att miss­tän­ka mig. Att an­mä­lan nu är ned­lagd stär­ker ba­ra det. Al­la tes­ter har ge­nom­gå­en­de va­rit ne­ga­ti­va, sä­ger Per Mar­kus Ris­man.

Nu rik­tar väns­ter­par­tis­ten kri­tik mot po­li­sens hand­lan­de.

– När En­kö­pings in­vå­na­re upp­le­ver ökad otrygg­het i köl­vatt­net av en våldsvåg så är po­li­sens pri­o­ri­te­ring att för­sö­ka sät­ta dit en yng­ling som an­vänt ett lag­ligt rus­me­del in­te rätt pri­o­ri­te­rat. Jag upp­ma­nar där­för po­li­sen att ut­bil­da sig, och va­ra mer in­läs­ta på vad som är lag­ligt i Sve­ri­ge och in­te.

ARKIVFOTO

FRIAD. Per Mar­kus Ris­man, kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mot för Väns­ter­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.