Så blir En­kö­pings nya log­ga

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

I bör­jan av året ut­lys­te En­kö­pings kom­mun en om­röst­ning. An­led­ning­en – un­der­sö­ka vil­ken lo­go­typ kom­mu­nen, och and­ra ak­tö­rer, som vill mark­nads­fö­ra En­kö­ping, ska an­vän­da sig av.

To­talt rös­ta­de 1 307 per­so­ner. Det var det färg­gla­da al­ter­na­ti­vet som vann, med 60 pro­cent av rös­ter­na.

Lo­go­ty­pen ska va­ra klar att an­vän­da ef­ter som­ma­ren.

– Vi ut­går från lo­go­ty­pen när vi tar fram res­ten av det gra­fis­ka ut­tryc­ket för En­kö­ping som plats. Un­der om­röst­ning­en har vi ock­så fått in bra syn­punk­ter och idéer som vi kom­mer att vä­va in i det ar­be­tet, sä­ger mark­nads­stra­te­gen Ca­ro­li­ne Wes­ter­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.