Pusselbitarna

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Fy­ra må­na­der till be­slut

Be­slut­pro­ces­sen är allt­så pla­ne­rad att ta fy­ra må­na­der. Ar­be­tet bör­ja­de den 1 feb­ru­a­ri, och pla­ne­ras att va­ra över den sista maj. En po­li­tisk över­ens­kom­mel­se ska fat­tas i ju­ni, en­ligt pla­nen. En rim­lig tid för en be­slut­pro­cess, me­nar kom­mu­nal­rå­det An­ders Wik­man (NE).

– Jag tyc­ker att fy­ra må­na­der för en be­slut­pro­cess kan va­ra en rim­lig tid. Jag tyc­ker att det är frå­gor som dis­ku­te­rats un­der gans­ka lång tid, och vi har ta­git fram un­der­lag un­der gans­ka lång tid.

tjäns­te­män i sin rap­port byg­ga en par­ke­rings­an­lägg­ning i fle­ra plan.

– Vi fö­re­slår en par­ke­rings­an­lägg­ning på kvar­te­ret Fält­skä­ren. Fält­skä­ren, Pauspar­ke­ring­en har bäst för­ut­sätt­ning­ar för en sam­lad par­ke­ring, av de för­slag som finns. Det finns ett plan­för­slag för det här re­dan idag. Det finns en bygg­rätt för 470 par­ke­rings­plat­ser i en de­talj­plan. En kri­tik som fun­nits de se­nas­te åren är att det va­rit svårt att hit­ta par­ke­rings­plat­ser, även om det finns plats. Där­för ska ett tra­fik­led­nings­sy­stem in­fö­ras, så att det ska bli lät­ta­re att hit­ta le­di­ga par­ke­rings­plat­ser, sä­ger Pa­trik Holm, plan- och ex­plo­a­te­rings­chef på En­kö­pings kom­mun. i kom­mu­nal re­gi och fi­nan­sie­ras av par­ke­rings­köp och par­ke­rings­bil­jet­ter. Fred­rik Gustafsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.