2,6 mil­le ur stats­kas­san till En­kö­ping

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

På re­ge­ring­ens upp­drag för­de­lar nu Ar­bets­för­med­ling­en to­talt 500 mil­jo­ner kro­nor till kom­mu­ner och lands­ting som ta­git ett sär­skilt an­svar för att an­stäl­la per­so­ner långt ifrån ar­bets­mark­na­den. För­del­ning­en är i hu­vud­sak ba­se­rad på an­ta­let till­sat­ta ex­tratjäns­ter. Av de 500 mil­jo­ner­na har Uppsa­la län till­de­lats 15 mil­jo­ner kro­nor. En­kö­ping kom­mer att få 2,6 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.