FÖR­ÄND­RING.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hemma -

Många ny­års­löf­ten hand­lar om krop­pen och oli­ka va­nor och ovanor. Vis­sa vill slu­ta rö­ka och and­ra ska bör­ja trä­na.

Men minst li­ka van­ligt är det att vi svens­kar ef­ter års­skif­tet lo­var oss och pla­ne­rar att gö­ra nåt där hem­ma.

I en un­der­sök­ning från Horn­bach sva­rar 77 pro­cent att de pla­ne­rar att byg­ga, re­no­ve­ra el­ler gö­ra iord­ning träd­går­den.

Oav­sett hur ru­ti­ne­rad man är som hem­ma­fix­a­re finns det vis­sa gre­jer som du bör ha i åtan­ke in­för en re­no­ve­ring.

Pla­ne­ra in­nan pro­jek­tets bör­jan Bryt ner job­bet i mind­re de­lar för att se till att du in­te mis­sar nå­got vik­tigt. När allt är över­skåd­ligt är det lät­ta­re att gö­ra en re­a­lis­tisk tids­pla­ne­ring för vad som ska gö­ras när.

Se över reg­ler och la­gar Det finns vis­sa ty­per av hem­ma­jobb som in­te är lämp­li­ga att ge sig på ut­an re­jält på föt­ter­na. Re­no­ve­ring av bad­rum är ett per­fekt ex­em­pel ef­tersom det finns många reg­ler som mås­te föl­jas vid så­na ar­be­ten.

Du får gö­ra det själv om job­bet blir fack­man­na­mäs­sigt ut­fört, men vis­sa för­säk­rings­bo­lag god­kän­ner

Har du rätt verk­tyg in­för re­no­ve­ring­en? Om in­te kan du lå­na av be­kan­ta el­ler hy­ra. Med nog­grann struk­tur på pro­jek­tet mins­kar du ris­ken för trå­kig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.