De öpp­nar por­tar­na till nytt cent­rum för konst­nä­rer

Konst­nä­rer­na Stu­art May­es och Klas Häl­ler­strand vill sam­la kre­a­ti­va per­so­ner i gam­la gym­nas­tik­hu­set. Där de vill ska­pa ett konst­närs­cent­rum.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text: Fred­rik Gustafsson |

Stu­art May­es och Klas Häl­ler­strand är bå­da En­kö­pings­bor och konst­nä­rer. Nu sö­ker de and­ra kre­a­ti­va hjär­nor att bil­da ett konst­närs­hus med. De har re­dan hit­tat en lo­kal, i gam­la gym­nas­tik­hu­set i Kyrk­bac­ken.

– Det finns ett be­hov av ar­bets­plat­ser för konst­nä­rer i den här sta­den. Bå­de konst­nä­rer och mu­si­ker be­hö­ver en oöm lo­kal att va­ra i, sä­ger Stu­art May­es.

Re­dan nu, i in­led­nings­ske­det, är in­tres­set för konst­närs­hu­set stort.

– Vi har minst fy­ra konst­nä­rer som är rik­tigt in­tres­se­ra­de av att va­ra med. En fem­te, en grupp, är in­tres­se­rad av att ha works­hops här, sä­ger Stu­art May­es.

Stu­art May­es har ti­di­ga­re pro­vat att ha sin atel­jé hem­ma i sin två­rums­lä­gen­het. Men det är ing­et han re­kom­men­de­rar.

– Jag har en tvåa, men bor som i en et­ta, ef­tersom jag har pro­vat att ha atel­jé i sov­rum­met. Jag job­bar med gips, fri­go­lit och glit­ter och det är in­te kul att hit­ta fri­go­lit och glit­ter i smö­ret på morg­nar­na..., sä­ger Stu­art May­es.

Nu sö­ker Stu­art och Klas kre­a­ti­va kol­le­gor till det ny­star­ta­de atel­jé­hu­set.

– Även form­gi­va­re, fo­to­gra­fer el­ler ar­ki­tek­ter. Det be­hö­ver in­te ba­ra va­ra konst­nä­rer. Det är en ska­pan­de kre­a­tiv mil­jö vi öns­kar. Och ar­bets­kam­ra­ter, sä­ger May­es. Klas Häl­ler­strand ser ock­så fram emot nya kol­le­gor. – Att va­ra konst­när är många gång­er ett en­sam­ar­be­te. Då är det skönt att ha en ar­bets­plats, nå­gon att dric­ka kaf­fe med. Ja, ar­bets­kam­ra­ter helt en­kelt, sä­ger Klas och Stu­art tilläg­ger skämt­samt:

– Jul­bor­den blir bätt­re ock­så, det är jät­te­pin­samt att ha jul­bord en­sam ...

Det är en ska­pan­de kre­a­tiv mil­jö vi öns­kar.

Stu­art May­es. Klas Häl­ler­strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.