Får pusselbitarna lig­ga där de lig­ger?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Ett kom­mun­hus, en kul­tur­sko­la och en mas­sa par­ke­ring­plat­ser. En­kö­pings kom­mun står in­för fle­ra sto­ra in­ve­ste­ring­ar. Och fram­förallt pla­ce­ring­ar. Var ska de an­giv­na bygg­na­der­na pla­ce­ras? Nu har tjäns­te­män­nen på En­kö­pings kom­mun lagt de förs­ta pusselbitarna i det som har kom­mit att kal­las för ”Cent­rum­puss­let”. Nu åter­står det att se om po­li­ti­ker­na lå­ter pusselbitarna lig­ga kvar. Och om de ska lig­ga kvar, hur myc­ket ska de då fi­las till för att pas­sa in?

Nu har de po­li­tis­ka par­ti­er­na två vec­kor på sig att på varsitt håll pra­ta ihop sig och ge si­na syn­punk­ter på den rap­port tjäns­te­män­nen har av­gett.

En pro­cess i al­la fall jag, som in­bi­ten En­kö­pings­bo, föl­jer med bå­de nö­je och spän­ning.

Mer om cent­rum­puss­let, och en mass­vis an­nat för­stås, hit­tar ni i vec­kans num­mer av Ena-Hå­bo Tid­ning­en.

Allt gott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.