En tur­ne­ring med in­ter­na­tio­nell touch

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Fred­rik Gustafsson

I april sam­las lag från de­lar av nor­ra Eu­ro­pa i En­kö­ping för att spe­la pa­ra­ishoc­key.

Det svens­ka pa­ra­ishoc­key­lands­la­get fi­la­de in­för de­ras med­ver­kan i pa­ra­lym­pics, som nu på­går i Syd­ko­rea, for­men i den nya ishal­len i En­kö­ping. En hall de i fram­ti­den vill kal­la sitt hem.

– Vi har en för­hopp­ning att det här ska bli vår ”Fri­ends Are­na”. Hal­len där vi har vå­ra sam­ling­ar och spe­lar vå­ra mat­cher. Vi är jät­te­nöj­da, och det ver­kar va­ra öm­se­si­digt, sa­de Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Erik Vik­ström till Ena-Hå­bo Tid­ning­en vec­kor­na in­nan av­re­san till syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang.

Re­dan nu hål­ler den nya ishal­len på att bli ett cent­rum för den svens­ka pa­ra­ishoc­keyn. Mel­lan den 21 och 22 april kom­mer Lions Pa­ra­is Cup att spe­las i hal­len. En tur­ne­ring med in­ter­na­tio­nell touch.

– Hit­tills har vi sex lag an­mäl­da. Två ju­ni­or­lag och fy­ra se­ni­or­lag. Bland se­ni­or­la­gen har vi ett lag från nors­ka Ber­gen, och ett lag från Fin­land. Dess­utom in­vän­tar vi svar från yt­ter­li­ga­re ett norskt lag samt två rys­ka lag, sä­ger Pe­ter Ju­nell, lag­le­da­re för Nac­ka Kälk­hoc­key, som är med och ar­ran­ge­rar tur­ne­ring­en i En­kö­ping i april.

Lions är hu­vud­sam­ar­bets­part­ner till cu­pen och kom­mer bland an­nat att spons­ra med hall­hy­ra och do­mar­av­gif­ter.

FOTO: FRED­RIK GUSTAFSSON

PARA-ISHOCKEY. Lan­dets främs­ta para-ishoc­key­spe­la­re del­tar just nu i pa­ra­lym­pics i Py­e­ong­Chang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.