Tunga dro­ger bru­kas av allt yng­re per­so­ner i En­kö­ping

SÖ­KER KÖ­PA­RE. Stor mark­nad på sko­lor­na

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

An­vän­dan­det av tyng­re dro­ger kry­per allt läng­re ner i åld­rar­na och blir allt van­li­ga­re i En­kö­ping. Se­dan ett och ett halvt år är rök­he­ro­in en eta­ble­rad drog i kom­mu­nen. Och det finns myc­ket av den.

– He­ro­in är ett tungt pre­pa­rat. Det är nå­got som folk rik­tigt fast­nar i. Vi kan se att det har fått mer fäs­te här i En­kö­ping nu, än ti­di­ga­re, sä­ger Lud­vig Ros­wall på En­kö­pings­po­li­sen.

En­ligt En­kö­pings­po­li­sen är he­ro­in­miss­bru­ket i En­kö­ping eta­ble­rat hos många. Och an­vän­dan­det har kru­pit allt läng­re ner i åld­rar­na. Vil­ket är en för­änd­ring jäm­fört med för ett och ett halvt år se­dan.

– Vi har folk som är mel­lan 18 och 25 år som bör­jar med rök­he­ro­in. De blir fast di­rekt. Över tid, ett halv­år, år, bör­jar de in­ji­ce­ra he­ro­i­net i stäl­let. Man vill ha ett star­ka­re rus, och så kos­tar det väl­digt myc­ket peng­ar. När man rö­ker he­ro­i­net går det åt väl­digt myc­ket. Det är ock­så en an­led­ning till att de går över till att in­ji­ce­ra. Och det är oro­väc­kan­de, sä­ger Ros­wall. Var­för ökar an­vän­dan­det av tunga dro­ger?

– Det är till­gång och ef­ter­frå­gan. Dels har det bli­vit en bätt­re till­gäng­lig­het på det. Och ef­ter­frå­gan, det spri­der sig. Har det fått fäs­te i en stad som En­kö­ping så spri­der det sig lätt vi­da­re bland vän­ner och be­kan­ta. Det är så tra­giskt det fun­ge­rar. An­nars är det van­li­gas­te att man bör­jat med can­na­bis el­ler opi­at­tablet­ter och bli­vit starkt be­ro­en­de av det, och se­dan gått vi­da­re, sä­ger Ros­wall och till­läg­ger:

– Det har skett en at­ti­tyd­för­änd­ring. Man skip­par många led in­nan man tes­tar rik­tigt tunga dro­ger. Vad det be­ror på? Är svårt att sä­ga.

När­he­ten till Stock­holm gör sitt. Finns he­ro­i­net i Sve­ri­ge, finns det i Stock­holm, och då finns det även i En­kö­ping, för­kla­rar En­kö­pings­po­li­sen.

– Förr åk­te många och köpte i Stock­holm, men ju stör­re mark­na­den blir här, ju mer at­trak­tivt blir det att säl­ja här. Det kan ha att gö­ra med allt från att fi­nan­si­e­ra sitt eget miss­bruk till att ba­ra tjä­na peng­ar.

Tra­ma­dol van­li­gast

Rök­he­ro­in är en drog, can­na­bis är en an­nan. Can­na­bis är den drog som en­ligt En­kö­pings­po­li­sen an­vänds i sär­klass mest i kom­mu­nen idag, till­sam­mans med lä­ke­med­let Tra­ma­dol.

– Tra­ma­dol slår hårt, det ser man över he­la värl­den. Och är ett pre­pa­rat som of­ta går hand i hand med can­na­bishan­deln. Många som nytt­jar can­na­bis an­vän­der även tra­ma­dol. Ett bland­miss­bruk i ti­dig ål­der, sä­ger Ros­wall.

Och han­deln med pre­pa­ra­ten sker del­vis i sko­lor­na i En­kö­ping och Båls­ta.

– Can­na­bi­sen är väl­digt ut­spridd. Många unga hål­ler på och det är på sko­lor­na den sto­ra mark­na­den finns. Har säl­jar­na en sko­la, har de många kö­pa­re. Det mär­ker vi av lo­kalt. De som säljer, vill ha sin plats på sko­lor­na för att kun­na säl­ja. Det är ett stort pro­blem. De kom­mer nä­ra kö­par­na. Det spri­der sig lätt i sko­lor­na, sä­ger Lud­vig Ros­wall.

HE­RO­IN. An­vän­dan­det av tunga dro­ger kry­per allt läng­re ner i åld­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.