Bä­vern ska av­li­vas

Den bä­ver som ska­pat sig ett hem vid En­kö­pingsån i höjd med Munksun­det ska av­li­vas. Det har Enköpings kom­mun nu kom­mit fram till.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

En bä­ver som bo­satt sig i En­kö­pingsån ska av­li­vas. Till många En­kö­pings­bors för­tret.

”Det har fun­nits bä­ver på oli­ka stäl­len i En­kö­ping även ti­di­ga­re. Det har va­rit ett upp­skat­tat in­slag och många har ve­lat se bä­vern som sim­mat i ån. I år har bä­vern där­e­mot bo­satt sig i åns mest cen­tra­la de­lar vil­ket ock­så in­ne­bär att den kom­mer vil­ja bil­da fa­milj där. Ef­ter no­ga över­vä­gan­de av oli­ka al­ter­na­tiv har kom­mu­nen ta­git ett be­slut om att fånga bä­vern i en fäl­la.” skri­ver Enköpings kom­mun på sin hem­si­da.

Ska fånga bä­vern i fäl­la

Kom­mu­nen har an­sökt om till­stånd om att få fånga bä­vern i en bur, som gör att bä­vern av­li­der så snart den fast­nat i bu­ren.

An­led­ning­en till att be­slu­tet att av­li­va bä­vern har ta­gits, ska va­ra för att den gnagt ner träd som kom­mu­nen har för av­sikt att be­va­ra, samt att halvgnag­na träd an­ses ut­gö­ra en olycks­risk för för­bi­pas­se­ran­de längs ån. Men be­slu­tet att av­li­va bä­vern har gjort många upp­rör­da.

”Låt den le­va”

”Låt bä­vern i En­kö­ping få le­va. Tänk om vi kun­de se djur för vad de är li­te of­ta­re sna­ra­re än att se om de gör nyt­ta för oss el­ler in­te?” skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen Dju­rens Rätt på sin Fa­ce­book­si­da.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DÖDSDÖMD. En bä­ver som bo­satt sig i En­kö­pingsån ska av­li­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.