Vil­la eld­här­ja­des

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son Fred­rik Gustafs­son

En vil­la i Gånsta total­för­stör­des av en brand på lör­dags­kväl­len.

– Det var fullt ut­veck­lad brand när vi kom hit, be­rät­tar in­sats­le­da­ren To­mas Gustavs­son.

Lar­met om bran­den på Jord­hum­la­ga­tan kom kloc­kan 17.31 på lör­dags­kväl­len.

Då rädd­nings­tjäns­ten kom till plat­sen viss­te de in­te om nå­gon per­son fanns i hu­set.

– Det förs­ta vi rik­ta­de in oss på var att sä­ker­stäl­la att ing­en per­son fanns i vil­lan, för­kla­rar in­sats­le­da­ren To­mas Gustavs­son.

Då de va­rit på plat­sen i tio mi­nu­ter kom husä­ga­ren till plat­sen och kun­de be­rät­ta att ing­en fanns i hu­set.

– Det var re­dan för sent att kun­na släc­ka, he­la hu­set och vinds­ut­rym­met brann, be­rät­tar Gustavs­son.

Säk­ra­de grann­hu­set

Sprid­nings­ris­ken var re­la­tivt li­ten, men rädd­nings­tjäns­ten säk­ra­de så att in­te det när­mas­te grann­hu­set skul­le drab­bas.

Brand­per­so­nal från tre sta­tio­ner ar­be­ta­de med bran­den.

– Vi blir nog kvar un­der he­la nat­ten, sa­de Gustavs­son, på lör­dags­kväl­len.

Har du nå­gon te­o­ri om vad som kan ha or­sa­kat bran­den?

– Nej, det får po­li­sen ta hand om, det fanns ing­et up­pen­bart och när vi kom hit brann det som sagt i he­la hu­set.

Vid 21-ti­den steg fort­fa­ran­de rö­ken från hu­set, fem bi­lar fanns på plats från Rädd­nings­tjäns­ten.

Inga per­so­ner ska­da­des vid bran­den.

En­ligt po­li­sen kom­mer in­te att gö­ras en tek­nisk un­der­sök­ning av bo­sta­den, ef­tersom det in­te finns an­led­ning att an­ta att nå­got brott lig­ger bakom bran­den.

Det var re­dan för sent att kun­na släc­ka, he­la hu­set och vinds­ut­rym­met brann.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

STORBRAND. Brand­per­so­nal från tre sta­tio­ner ar­be­ta­de med släck­ning­en av vil­labran­den på Jord­hum­la­ga­tan i Gånsta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.