Krö­ni­ka: Gör plats för li­vet

Le­ver du ett liv som känns stres­sigt och över­väl­di­gan­de? Har pry­lar­na du en gång känt du be­hövt bör­jat kän­nas onö­di­ga och kanske rent ut­av job­bi­ga att ha runt dig? Om du fun­de­rar på hur du skul­le kun­na in­re­da dig till ett lug­na­re liv kan ”down­si­zing” va­ra

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text: Ida Blom

Down­si­zing är ett sätt att le­va, me­nar många som re­dan valt att ha­ka på tren­den.

Tan­ken är att du med ak­ti­va val och med in­red­ning­ens hjälp få ett ri­ka­re liv.

Mil­jötänk, mi­ni­ma­lism och eko­lo­gis­ka val ställs emot sam­häl­lets nor­mer som of­ta in­ne­bär shop­ping­hy­ste­ri och pryl­ma­ni.

Tan­ken med down­si­zing i lät­ta drag är att ska­la bort det som in­te be­hövs, i li­vet och in­red­nings­mäs­sigt.

Stor­le­ken av­gör in­te lyc­kan

Många som hop­par på iden med down­si­zing gör det av prak­tis­ka själ. Pen­sio­nä­rer som flyt­tar till mind­re lä­gen­het ef­ter att ha sålt hu­set.

För­äld­rar som in­ser att vil­lan är för stor se­dan bar­nen flyt­tat ut. Lands­orts­bor som väl­jer att flyt­ta till en lä­gen­het i en stör­re stad.

Sce­na­ri­er­na är många där män­ni­skor in­ser att de in­te läng­re be­hö­ver så stor boy­ta som de ti­di­ga­re haft. Det­ta är en grundsten i down­si­zing.

Du be­hö­ver in­te bo stort om du väl­jer att fyl­la ditt hem med en­dast det du be­hö­ver.

Inredning väljs med om­sorg

En an­nan del in­om down­si­zing, och den som har mest med inredning att gö­ra, är sät­tet man väl­jer att se på sa­kers vär­de.

De som trivs med det här sät­tet att le­va me­nar att du ba­ra bör om­ge dig med det du tyc­ker om och det du verk­li­gen be­hö­ver. Allt an­nat sägs tynga ner dig. Ge­nom att ba­ra in­re­da och le­va med ett få­tal sa­ker som al­la är vär­de­ful­la för dig lär du dig se vad du fak­tiskt tyc­ker är vik­tigt och för­hopp­nings­vis kan det hjäl­pa dig må bra i ditt hem.

Håll­bart och na­tur­vän­ligt

Down­si­zing ge­nom­sy­ras ock­så av ett tyd­ligt mil­jötänk. För­u­tom att vi be­hö­ver mind­re sa­ker än vad de fles­ta av oss kanske tror har många ock­så bör­jat in­se hur kon­sum­tions­sam­häl­let på­ver­kar na­tu­ren.

Där­för blir det vik­tigt att tän­ka på vil­ka ma­te­ri­al de möb­ler vi in­re­der med är gjor­da av, och vil­ken håll­bar­het de har.

Na­tur­ma­te­ri­al som trä, ham­pa, ter­ra­kot­ta och sten är po­pu­lä­ra val för den som väl­jer down­si­zing.

Om vi ska för­sö­ka se nån röd tråd rent stil­mäs­sigt i den här tren­den föl­jer den det stil­re­na och mi­ni­ma­lis­tis­ka hos den skan­di­na­vis­ka in­red­ning­en. Fär­ger­na är lju­sa och frä­scha för att ge käns­lan av plats och and­rum.

Så, för att åter­kom­ma till in­led­ning­en. Om du kän­ner att pry­lar­na ta­git över ditt hem och in­te tyc­ker det känns rik­tigt bra; pro­va down­si­zing.

Du be­hö­ver in­te gå he­la vägen, ut­an bör­ja med att ren­sa bort de gre­jer du var­ken tyc­ker sär­skilt myc­ket om, an­vän­der el­ler be­hö­ver. För­sök se ditt hem som ett tom­rum som du se­dan kan fyl­la med sånt som får dig att må bra.

Pro­va! Vem vet. Kanske hit­tar ock­så du lug­net i down­si­zing.

FO­TO: ALEX­AN­DRA GORN OCH BREATHER

VÄRDESÄTT SA­KER. Down­si­zing hand­lar in­te om att du in­te ska ha nå­got, ut­an om att vär­de­sät­ta det du väl­jer att ha. Ska­la ner in­red­ning­en i ditt hem till det du verk­li­gen tyc­ker om och be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.