Kom­mu­nen flyt­tar in i Åhlenslo­ka­len

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

I vec­kan flyt­ta­de kom­mu­nens Mil­jö- och bygg­nads­för­valt­ning in i Paus­hu­set, där en lo­kal ga­pat tom ef­ter att Åhlens stäng­de ner sin butik för­ra vin­tern. Det sista flytt­las­set an­län­de un­der fre­da­gen.

VISS­TE DU ATT… I tors­dags un­der­vi­sa­de Enköpings Na­tur­ve­ten­skap och Tek­nik (ENaT), sin 20 000:e elev när de be­sök­te Hum­mel­sta­sko­lan? ENaT är en cen­tral verk­sam­het som drivs av ut­bild­nings­för­valt­ning­en i Enköpings kom­mun. Verk­sam­he­ten vän­der sig till al­la lä­ra­re och ele­ver i ål­ders­grup­pen 6-15 år och syf­tet är att sti­mu­le­ra in­tres­set för tek­nik och na­tur­ve­ten­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.