Sex­å­rig flic­ka hit­ta­des kraf­tigt ned­kyld – nu åta­las för­äld­rar­na

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Fred­rik Gustafs­son

Ett för­äld­ra­par åta­las för syn­ner­li­gen grov miss­han­del av sin ge­men­sam­ma sex­å­ri­ga dot­ter.

Am­bu­lans­per­so­nal hit­ta­de en sex­å­rig flic­ka kraf­tigt ned­kyld i en bo­stad i En­kö­ping den 20 de­cem­ber för­ra året. Det var för­äld­rar­na själ­va som ha­de ringt ef­ter hjälp, ef­ter att som de sä­ger, fun­nit dot­tern i ett bad­kar i bo­sta­den, ned­kyld.

När am­bu­lans­per­so­nal hit­ta­de flic­kan ha­de hon en kropps­tem­pe­ra­tur på 26,8 gra­der, och det var länge oklart om flic­kan skul­le över­le­va. Am­bu­lans­per­so­na­len fat­ta­de miss­tan­kar mot för­äld­rar­na och kon­tak­ta­de po­li­sen.

I för­hör har för­äld­rar­na läm­nat oli­ka för­kla­ring­ar till att flic­kan bli­vit kraf­tigt ned­kyld. Men det är inga för­kla­ring­ar som kam­mar­å­kla­ga­re Ka­rin Ko­ci tror kan stäm­ma.

– Jag väc­ker åtal mot bå­da för­äld­rar­na för syn­ner­li­gen grov miss­han­del av flic­kan. Den ut­red­ning som gjorts av hän­del­sen med hjälp av po­lis och oli­ka me­di­cins­ka ex­per­ter ger tyd­li­ga sig­na­ler om att hän­del­se­för­lop­pet in­te kan ha sett ut som för­äld­rar­na själ­va upp­gi­vit i för­hör, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Ka­rin Ko­ci.

För­äld­ra­pa­ret har va­rit häk­tat se­dan i bör­jan av feb­ru­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.