Kvin­na miss­tänks ha ho­tat och miss­hand­lat man

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

CIRCLE K, SALATULLEN Sön­dag 18 mars Kloc­kan 19.30

Bil­stöld. En per­son­bil som ny­li­gen läm­nats åter av en hy­res­ta­ga­re stals vid 19.30-ti­den på sön­da­gen. Fil­men från mac­ken vi­sar hur en man sät­ter sig i bi­len och kör i väg ut­an att gö­ra nå­gon åver­kan på bi­len. På mån­dags­kväl­len hit­ta­des bi­len på Lill­si­dan och är nu åter hos Circle K.

TORGGATAN Sön­dag 18 mars Kloc­kan 01.20

Nar­ko­ti­kabrott. Då en Bål­sta­bo i 20-års­ål­dern skul­le om­hän­der­tas en­ligt LOB fick po­li­sen miss­tan­kar om att han bru­kat nar­ko­ti­ka. Han kropps­be­sik­ti­ga­des och är nu mis­s­tänkt för ringa nar­ko­ti­kabrott.

LÅNGTORA Lör­dag 17 mars På ef­ter­mid­da­gen

Miss­han­del/ola­ga hot/ofre­dan­de. En kvin­na i 50-års­ål­dern är mis­s­tänkt för miss­han­del och ola­ga hot mot en jämn­å­rig man. Hon miss­tänks ha ut­satt man­nen för miss­han­del ge­nom att ”bru­ka våld mot ho­nom”, som rap­por­ten från po­li­sen sä­ger. Hon ska ock­så ha ut­satt ho­nom för ola­ga hot ge­nom att vid upp­re­pa­de till­fäl­len ver­balt ho­tat man­nen.

EN­KÖ­PING Lör­dag 17 mars Un­der da­gen

För­sök till be­drä­ge­ri. Mäng­den be­drä­ge­ri­er ökar. En kvin­na i En­kö­ping blev upp­ringd av per­so­ner som sa att de ring­de från Micro­soft och kräv­de att hon skul­le be­ta­la för tjäns­ter. Bedrä­ge­ri­för­sö­ket po­li­san­mäl­des.

KAPTENSGATAN Lör­dag 17 mars Kloc­kan 10.50

Ratt­fyl­le­ri. En man i 50-års­ål­dern, som in­te bor i En­kö­ping, är mis­s­tänkt för ratt­fyl­le­ri. Då po­lis stop­pa­de bi­len han kör­de fick han blå­sa för kon­troll. Han ha­de 0,19 mil­li­gram/li­ter luft i det tes­tet. Kör­kor­tet om­hän­der­togs och skic­ka­des till Trans­port­sty­rel­sen.

SADELMAKARGATAN Lör­dag 17 mars Kloc­kan 10.30

För­sök till till­grepp av fort­skaff­nings­me­del. En kvin­na i 25-års­ål­dern har haft in­brott i sin bil. Den som tog sig in i bi­len har för­sökt att star­ta den, men in­te lyc­kats. Ska­dor upp­stod på så­väl pas­sa­ge­rar­dörr som ratt­kå­pa, tänd­nings­lås och kab­lar.

FRÖSTHULT, EN­KÖ­PING Fre­dag 16 mars Kloc­kan 19.00

Miss­han­del. En kvin­na i me­del­ål­dern har bli­vit miss­hand­lad i Frösthult. Den miss­tänk­te är en man i sam­ma ål­der. De bor på oli­ka adres­ser. Man­nen miss­tänks ha ut­satt kvin­nan för miss­han­del ge­nom att sli­ta tag i hen­nes hår och ha sla­git hen­ne i an­sik­tet.

OK GESÄLLGATAN Fre­dag 16 mars Kloc­kan 17:40

Ben­sins­mit­ning. En man tan­ka­de ben­sin för 800 kr på OKQ8 och for iväg ut­an att be­ta­la i en mörk­blå Vol­vo V70. Den an­ställ­de ha­de ögon­kon­takt med den miss­tänk­te fle­ra gång­er, men se­dan man­nen tan­kat åk­te han helt obe­rörd iväg i al­la fall. Film finns spa­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.