När­he­ten till and­ra stä­der – det bäs­ta med En­kö­ping?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Fred­rik Gustafs­son

Sex pro­cent av in­vå­nar­na är miss­nöj­da el­ler myc­ket miss­nöj­da med En­kö­ping som hemstad.

72 pro­cent är nöj­da med att bo och le­va i En­kö­ping, vi­sar en ny un­der­sök­ning fö­re­ta­get Stratvi­se/Novus gjort.

I slu­tet av 2017 gjor­de fö­re­ta­get Stratvi­se/Novus en un­der­sök­ning av kom­mu­nen som plats, på upp­drag av Enköpings kom­mun. Un­der­sök­ning­en är en del av ar­be­tet med platsva­ru­mär­ket En­kö­ping, som bland an­nat gett Enköpings kom­mun en ny platslo­go­ty­pe.

I un­der­sök­ning­en del­tog 500 En­kö­pings­bor, som fick sva­ra på frå­gor om En­kö­ping som plats.

72 pro­cent av de till­frå­ga­de sva­ra­de att de är nöj­da över att de bor i En­kö­ping.

– Att så många är nöj­da med att bo här är vi gla­da över, men vi vill för­stås att den siff­ran ska bli än­nu hög­re, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de He­le­na Proos (S) i ett press­med­de­lan­de.

Sex pro­cent sva­ra­de att de var miss­nöj­da, el­ler myc­ket miss­nöj­da över att le­va och bo i En­kö­ping.

69 pro­cent skul­le re­kom­men­de­ra vän­ner och be­kan­ta att flyt­ta hit el­ler be­sö­ka kom­mu­nen.

45 pro­cent sva­ra­de att den störs­ta för­de­len med att bo i En­kö­ping är snabbt och lätt att ta sig från sta­den, allt­så när­he­ten till and­ra stä­der och det geo­gra­fis­ka lä­get ge­ne­rellt.

25 pro­cent sva­rar att En­kö­ping är en la­gom stor stad.

And­ra Mä­lar­dals­bor är ock­så till­frå­ga­de i un­der­sök­ning. De har bland an­nat fått en öp­pen frå­ga om de vet vad En­kö­ping har för slo­gan.

61 pro­cent i Väs­terås, 55 pro­cent i Uppsa­la och 21 pro­cent i Stor­stock­holm kun­de åter­ge kom­mu­nens slo­gan ”Sve­ri­ges när­mas­te stad”.

Att så många är nöj­da med att bo här är vi gla­da över.

FO­TO: ARKIV

HEJDÅ. När­he­ten till and­ra stä­der, den bäs­ta för­de­len med En­kö­ping som stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.