Hem­käns­la vik­ti­gast vid köp av bo­stads­rätt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hemma -

Ny forsk­ning vi­sar att käns­lan av ett hem spe­lar mer roll än nå­got an­nat vid köp av bo­stads­rätt. Bir­git­ta Vi­testamBlomqvist, fors­ka­re i fö­re­tagse­ko­no­mi vid Mal­mö uni­ver­si­tet, läg­ger nu fram sin av­hand­ling Mitt hem och min eko­no­mi – en stu­die av hur bo­stads­rätt­sä­ga­re kal­ky­le­rar.

– Man har sin pri­va­ta eko­no­mi att ta hän­syn till, men det vik­ti­gas­te är än­då att det ska va­ra ett hem. Det är ing­en in­ve­ste­ring, ut­an fram­för allt ett hem man är ute ef­ter. Det är allt­så in­te ba­ra en kal­kyl med siff­ror, sä­ger hon.

Ef­ter in­ter­vju­er­na blev det tyd­ligt att de­tal­jer i hem­men till slut av­gjor­de om man som spe­ku­lant val­de att slå till el­ler in­te.

– Det här väc­ker frå­gor kring hur man pla­ne­rar stä­der. När man byg­ger nytt kanske man ska tän­ka mer på att man byg­ger till oli­ka män­ni­skor, sä­ger Vi­te­stam-Blomqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.