En­kö­pings­dikt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! -

Det var en gång en bä­ver i bo­byggar­ta­gen som gnag­de nä­ver så kom­mun­po­li­ti­ker­na fick ont i ma­gen

Och ef­tersom bä­vern in­te slu­tar för­rän trä­den lu­tar och sig snart för­ö­kar bland par­ker­nas bloms­ter­lö­kar så be­slu­tar man att den ska dö när det blir tö

Sam­ma kom­mun­po­li­ti­ker krä­ver för­stå­el­se för att de grä­ver gro­par som de se­dan själ­va fal­ler i För dem nu be­kym­ren sig ho­par då kom­mu­nin­vå­nar­na står i kö som väx­er och ro­par – det blir ra­maskri

Hur ska det bli om de in­te be­slu­tet upp­hä­ver – kan fol­ket av tvi­vel möj­li­gen så ett frö? Bä­verns byg­gan­de av för­däm­ning kan visst le­da till över­sväm­ning men det blir käns­losvall i al­la fall

Går det att byg­ga en vall som står pall mot den då­li­ga stäm­ning ren för­stäm­ning som be­slu­tet or­sa­kat bland En­kö­pings­bor­na?

Kan kom­mun­po­li­ti­ker­na lä­ra sig av miss­tag for­na el­ler är de mest räd­da att få vat­ten i skor­na Fast mest oro­lig är den an­ställ­de som gnäll­de och skäll­de ir­ri­te­rat över att bä­vern i cent­rum dräll­de och över att den fäll­de trä­den och bus­kar­na som man plan­te­rat och vac­kert ar­ran­ge­rat de som at­tra­he­rat så många tu­ris­ter till åpro­me­na­den i den lil­la sta­den

Men om det fukt­ska­da­de Kom­mun­hu­set ska ri­vas kom­mer bå­de de an­ställ­da och bä­vern att tri­vas Ja, kanske är det lä­ge för en flytt sam­ti­digt som bä­vern byg­ger nytt På så vis blir det som att al­la vin­ner för ing­en mår bra av kli­an­de nä­sor och ögon som rin­ner

Frå­gan är om det be­slu­tet hin­ner fat­tas in­nan isen för­svin­ner el­ler om man en an­nan lös­ning fin­ner för så länge den och snön finns kvar är bä­vern kvar i sjön

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.