De­lar av Gröng­arns för­sko­la fukt­ska­dad

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hotfullt. -

Efter att per­so­nal på Gröng­arns för­sko­la har re­a­ge­rat på in­om­hus­mil­jön på av­del­ning­en Myg­gan på för­sko­lan har pro­ver ta­gits. Pro­ver­na vi­sar att det finns fukt­ska­dor som or­sa­kat mö­gel i de­lar av bygg­na­den.

”Ska­dan är in­te kraf­tig men den mås­te åt­gär­das. Väg­gen som är mö­gel­ska­dad kom­mer att sa­ne­ras så fort som möj­ligt.” skri­ver En­kö­pings kom­mun på de­ras hem­si­da.

Sa­ne­ring­en kom­mer att ske un­der vå­ren och be­räk­nas ta mel­lan fy­ra till åt­ta vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.