Full­satt när nya sce­nen öpp­na­des på Tings­hu­set

Po­li­ti­ker och tjäns­te­män res­te till Kum­la för att be­sö­ka de­ras pris­be­lön­ta Sjö­park, in­för fa­mil­je­bad­hus­byg­get på Kor­sängs­fäl­tet.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

För­ra vec­kan var sto­ra de­lar av upp­le­vel­se­nämn­den samt fle­ra tjäns­te­män med in­syn i det kom­man­de sim­halls­byg­get på Kor­sängs­fäl­tet, i Kum­la på stu­die­be­sök.

På Kum­la sjö­park, som bygg­des för cir­ka fem år se­dan. En park som 2015 no­mi­ne­ra­des till en av Sve­ri­ges mest in­spi­re­ran­de och fi­nas­te par­ker.

– Jag är glad över det klo­ka med­bor­gar­för­sla­get. Nämn­den höll med om in­ten­tio­nen och be­sö­ket i Kum­la är ett bra ex­em­pel på att med­bor­ga­re kan på­ver­ka. Jag tror att be­sö­ket blir väl­digt gi­van­de för fort­sätt­ning­en av fa­mil­je­bad­spro­jek­tet, sa­de Jesper Englundh (S), upp­le­vel­se­nämn­dens ord­fö­ran­de in­för be­sö­ket.

Så­här sä­ger han efter be­sö­ket:

– Det finns många lik­he­ter mel­lan fa­mil­je­ba­det vi kom­mer att byg­ga och Kum­la sjö­park. Där har man dels ett bad­hus, men ock­så en stads­park i an­slut­ning till ba­det. Och det rim­mar gans­ka bra med pla­ner­na för det nya fa­mil­je­ba­det, sä­ger han.

Just nu ar­be­tar En­kö­pings kom­mun till­sam­mans med Co­bab AB, som vun­nit upp­hand­ling­en om att byg­ga det nya fa­mil­je­ba­det, för att ta fram ett kost­nads­för­slag och en plan för byg­get. Där­ef­ter kom­mer ett in­gång­sätt­nings­be­slut att tas i kom­mun­sty­rel­sen i ju­ni i år.

Först där­ef­ter kan den förs­ta spa­den sät­tas i bac­ken.

Co­bab AB har re­dan va­rit ne­re på Kor­sängs­fäl­tet och prov­på­lat in­för byg­get av fa­mil­je­ba­det. Och den förs­ta ana­ly­sen av prov­pål­ning­en vi­sar på po­si­ti­va be­sked. Efter prov­pål­ning­en har man kun­nat kon­sta­te­ra att det in­te be­hö­ver på­las li­ka djupt, som man först er­fa­rit.

– Vi har att för­hål­la oss till full­mäk­ti­ges be­slut som sä­ger att fa­mil­je­ba­det får kos­ta max­i­malt 350 mil­jo­ner kro­nor. Skul­le byg­get gå över bud­ge­ten krävs ett yt­ter­li­ga­re full­mäk­ti­ge­be­slut. Så det är vik­tigt att det blir rätt från bör­jan, sä­ger Jesper Englundh.

Kum­la Sjö­park som de­lar av Upp­le­vel­se­nämn­den och för­valt­ning­en be­sök­te för­ra vec­kan har ett ut­om­hus­bad i di­rekt an­slut­ning till sim­hal­len. Men nå­got ut­om­hus­bad kom­mer det in­te att bli i En­kö­ping, in­te i den förs­ta byg­ge­tap­pen i var­je fall.

– Käl­la­ren un­der bad­hu­set kom­mer att byg­gas med mar­gi­nal, så att det i fram­ti­den skul­le kun­na gå att skö­ta drif­ten av ett ut­om­hus­bad där­i­från. Men det skul­le lig­ga långt fram i ti­den i så­da­na fall. Vi har ett jät­te­fint ut­om­hus­bad i Fjärd­hund­ra som rusta­des upp för­ra året, sä­ger Jesper Englundh.

Fa­mil­je­ba­det får kos­ta max­i­malt 350 mil­jo­ner kro­nor.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KUM­LA SJÖ­PARK. För­ra vec­kan var sto­ra de­lar av upp­le­vel­se­nämn­den samt fle­ra tjäns­te­män med in­syn i det kom­man­de sim­halls­byg­get på Kor­sängs­fäl­tet, på Kum­la sjö­park på stu­die­be­sök.

Jesper Englundh (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.