MYC­KET ÄGG I TAN­KAR­NA PÅLANDS BERGAGÅRD

Påsk­ti­der. På Lands­berg a gård job­ba s det hårt för att mät­ta En­kö­pings bor­na s hung­er efter när­värp­taägg.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text och fo­to: Fred­rik Gustafs­son

Vi bru­kar i prin­cip stå barskra­pa­de på ägg un­der på­skaf­ton.

BISKOPS-KUL­LA K okt ägg, stekt ägg, poche­rat ägg el­ler var­för in­te en ägg­tod­dy? Har man ägg har man mat, ly­der det gam­la ta­le­sät­tet.

Per San­dqvist på Lands­ber­ga gård har gott om mat.

Här pro­du­ce­rar går­dens höns när­ma­re 10 000 ägg om da­gen. Un­der stor­hel­ger­na, och fram­förallt i påsk­ti­der, är det som mest att gö­ra.

– Vi säl­jer som mest un­der påsken. Fram­för allt mär­ker vi det i vår ägg­bod här på går­den. Vi bru­kar i prin­cip stå barskra­pa­de på ägg un­der på­skaf­ton, sä­ger Per San­dqvist, på Lands­ber­ga Gård.

Det är ett pus­sel en­ligt Per att få ihop till­räck­ligt med ägg för att mät­ta En­kö­pings­bor­nas hung­er efter den ova­la pro­te­in­bom­ben.

– Vi får puss­la för att få ihop det. Så är det. Man får spa­ra och sty­ra om li­te för att få ihop till­räck­ligt med ägg. Fram­förallt är det le­ve­ran­ser­na efter påsk som blir skra­la­re, sä­ger Per och tilläg­ger:

– Det är otro­ligt egent­li­gen hur po­pu­lärt det bli­vit med ägg igen. Ägg ver­kar va­ra väl­digt centralt i män­ni­skors hus­hål­lan­de på nå­got vis. Nu är det bland det bäs­ta du kan äta näs­tan, i bå­de trä­nings- och di­et-sam­man­hang, sä­ger Per och tilläg­ger:

– Fram­förallt unga män­ni­skor. Jag kan träf­fa ung­do­mar som kan äta åt­ta nio ägg om da­gen. Hur många ägg äter du själv i vec­kan?

– In­te jät­te­många än­då. Kanske tio i vec­kan. Jag gil­lar stekt ägg. Och mest ägg går det på hel­dags­morg­nar­na, sä­ger Per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.