Folk­storm efter bä­verns döds­dom

Be­slu­tet om att av­li­va den bä­ver som hu­se­rar i En­kö­pingsån har ri­vit upp käns­lor. Nu har tjäns­te­män på En­kö­pings kom­mun fått hot­ful­la mejl skic­ka­de till sig. HOT­FULLT. Tjäns­te­män har fått obe­hag­li­ga mejl i in­kor­gen

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hotfullt. - Fred­rik Gustafs­son

I bör­jan av mars gav Länsty­rel­sen En­kö­pings kom­mun till­stånd att av­li­va den bä­ver som bo­satt sig i En­kö­pingsån i höjd med Munksun­det.

Men be­slu­tet att av­li­va bä­vern har gjort många upp­rör­da. Där­ibland or­ga­ni­sa­tio­nen Dju­rens rätt, som ta­lar för bä­verns rätt att le­va.

”Låt bä­vern i En­kö­ping få le­va. Tänk om vi kun­de se djur för vad de är li­te of­ta­re sna­ra­re än att se om de gör nyt­ta för oss el­ler in­te?”

skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen Dju­rens Rätt på sin Fa­ce­book­si­da.

Ock­så många pri­vat­per­so­ner på so­ci­a­la me­di­er och på in­sän­dar­si­dor har ut­tryckt sin sym­pa­ti för bä­vern.

– Det har bli­vit en rik­tig folk­storm kring det här. Det har va­rit jät­te­myc­ket in­lägg på Fa­ce­book, sä­ger Pär Skog på sä­ker­hets­av­del­ning­en på En­kö­pings kom­mun.

Hot­ful­la mejl

Men det har in­te ba­ra stan­nat vid in­lägg på Fa­ce­book. Fle­ra tjäns­te­män på kom­mu­nen har fått hot­ful­la mejl skic­ka­de till sin in­korg. Mej­let ska ha haft in­ne­bör­den ”Hur känns det att va­ra en mör­da­re?” be­rät­tar kom­mu­nens park- och ga­tu­chef, Gunilla Eksudd, till P4 Upp­land. Hon vill in­te kom­men­te­ra de hot­ful­la mej­len mer än så, en­ligt hen­ne själv, med re­spekt för de drab­ba­de.

En­ligt Pär Skog på sä­ker- hets­av­del­ning­en på kom­mu­nen har han in­te bli­vit in­kopp­lad i ären­det som rör de hot­ful­la mej­len.

– Nej, då skul­le det va­ra mer kon­kre­ta hot och fa­ra för liv och lem. Nu ska det ha hand­lat om mejl med in­ne­bör­den ”Hur känns det att va­ra en mör­da­re?”. Jag för­står om det är obe­hag­ligt, men jag vet in­te om det kan klas­sas som ett hot, sä­ger han.

An­led­ning­en till att be­slu­tet att av­li­va bä­vern har ta­gits, ska va­ra att den gnagt ner träd som kom­mu­nen har för av­sikt att be­va­ra, samt att halvgnag­na träd an­ses ut­gö­ra en olycks­risk för för­bi­pas­se­ran­de längs ån.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DÖDSDÖMD. En bä­ver som bo­satt sig i En­kö­pingsån ska av­li­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.