De fix­ar som­mar­fest på Sto­ra tor­get

Jodå, det blir en mu­sik­fes­ti­val i som­mar. Det ser Jo­han Ay­kal och Lel­le Ja­kobs­son till. De har hyrt Sto­ra tor­get i slu­tet av ju­ni för att ar­ran­ge­ra den förs­ta upp­la­gan av En­kö­pings Torg­fest.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Det var många En­kö­pings­bor som und­ra­de om det skul­le ar­ran­ge­ras nå­gon fes­ti­val i En­kö­ping i som­mar.

För någ­ra vec­kor se­dan kom sva­ret. Hen­rik Lind­blom och Sa­ra Karls­son Ols­son som ar­ran­ge­ra­de En­kö­pings­fes­ti­va­len för­ra året med­de­la­de att de in­te kom­mer att sät­ta ihop nå­got lik­nan­de eve­ne­mang för­rän näs­ta år.

Och det är den verk­lig­he­ten En­kö­pings­bor­na levt i se­dan dess. Att det in­te skul­le bli nå­gon fes­ti­val i som­mar.

Bo­kat för torg­fest

Tills nu, när En­kö­pings­bor­na Lel­le Ja­kobs­son och Jo­han Ay­kal skri­ver om spel­reg­ler­na. De har näm­li­gen bo­kat Sto­ra tor­get mel­lan den 29 och 30 ju­ni, för att ar­ran­ge­ra En­kö­pings Torg­fest.

– Ef­tersom det in­te skul­le bli nå­gon fes­ti­val i år, så be­stäm­de vi oss för att kö­ra, sä­ger Lel­le Ja­kobs­son, som till­sam­mans med Jo­han Ay­kal står bakom fes­ten på tor­get, och tilläg­ger:

– Vi har pra­tat om det ti­di­ga­re år, att vi bor­de ar­ran­ge­ra nå­got till­sam­mans. Det gör vi nu, och En­kö­pings Torg­fest kal­lar vi det.

”Vad En­kö­ping vill ha”

Tor­get är allt­så bo­kat, och till­stån­den till po­li­sen och kom­mu­nen är in­skic­ka­de, men är in­te hand­lag­da än­nu. Men det rå­der ing­en tve­kan om att det verk­li­gen kom­mer att bli en torg­fest i som­mar. In­te en­ligt Lel­le och Jo­han i al­la fall.

– Vi har skic­kat in till­stånd till bå­de kom­mu­nen och po­lis, men det finns ju en hand­lägg­nings­tid. Vi kom­mer att fo­ku­se­ra på lo­ka­la band. Dels för att det finns många bra band här som vill spe­la, och sen tror vi att det är det En­kö­pings­bor­na vill ha, sä­ger Jo­han Ay­kal.

Sat­sar på lo­ka­la ar­tis­ter

Du­on har va­rit i kon­takt med fle­ra band. Men vill i dags­lä­get in­te av­slö­ja vil­ka band de har kon­tak­tat. Men de lo­var bå­de co­ver­band och tru­ba­du­rer som spe­lar allt från ”Som­mar­ti­der” till Cree­dence.

– Det har va­rit li­te mo­ment 22 det här. Vi har ve­lat bo­ka fle­ra band, men sam­ti­digt har vi ve­lat hål­la tyst om det här. Vi har tänkt att kö­ra med lo­ka­la band, och sta­den är in­te jät­tes­tor, så det sprider sig ju snabbt, sä­ger Lel­le och Jo­han tilläg­ger:

– Vi vil­le ve­ta att det var helt klart att vi ska kö­ra. Det är det nu, så nu bör­jar vi bo­ka ar­tis­ter, sä­ger han.

En an­nan ar­ran­gör har re­dan sagt att de vill ar­ran­ge­ra en fes­ti­val i En­kö­ping näs­ta år. Vill ni gö­ra en torg­fest även näs­ta år?

– Ja, slår det här väl ut och blir lyc­kat vill vi jät­te­gär­na kö­ra sam­ma grej även näs­ta år. Det är ab­so­lut tan­ken, sä­ger Jo­han Ay­kal.

FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

FESTFIXARE. Jo­han Ay­kal och Lel­le Ja­kobs­son ar­ran­ge­rar En­kö­pings Torg­fest i slu­tet av ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.