Po­li­sen fann stor can­na­bis­od­ling i En­kö­pings­vil­la

STORT TILL­SLAG. Två per­so­ner miss­tänk­ta för od­ling i hu­set

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son 070-418 56 44 fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.s

Som vi skrev om i för­ra veckans num­mer av Ena-Hå­bo Tid­ning­en så är an­vän­dan­det och till­gång­en av nar­ko­ti­ka ut­bredd i En­kö­ping med om­nejd.

Trots att po­li­sen job­bar hårt för att stö­ra bå­de bru­ka­re och säl­ja­re av dro­ger. Och till­ver­ka­re.

Förr åk­te många bru­ka­re från En­kö­ping till Stock­holm för att kö­pa sin nar­ko­ti­ka, men ju stör­re mark­na­den blir lo­kalt, ju mer at­trak­tivt har det bli­vit att säl­ja nar­ko­ti­ka även här. Men det är in­te ba­ra säl­jar­na som hu­se­rar i En­kö­ping.

Tio ki­lo can­na­bis

Tis­da­gen den 20 mars gjor­de En­kö­pings­po­li­sen ett till­slag mot en adress ut­an­för En­kö­ping.

Väl i bo­stads­hu­set fann po­li­sen om­fat­tan­de can­na­bis­od­ling. 700 gram tor­kad can­na­bis hit­ta­des i bo­sta­den. Sam­ti­digt hit­ta­des fle­ra rum där can­na­bis od­la­des.

– Det finns od­ling­ar i tre oli­ka rum i hu­set. To­talt cir­ka 20 stör­re plan­tor samt fler­ta­let mind­re. Al­la växt­de­lar av can­na­bis­plan­tor ovan jord är straff­ba­ra. Des­sa skör­das (klipps av) och vägs to­talt till cir­ka 10 ki­lo­gram. Des­sa skall dock tor­kas och där­ef­ter vägas igen. Det är den tor­ka­de vik­ten som är straff­bar, sä­ger en Lud­vig Ros­wall på En­kö­pings­po­li­sen till Ena-Hå­bo Tid­ning­en.

Kvin­na greps di­rekt

En kvin­na född 1986 greps i hu­set.

En man som ska va­ra bo- satt i hu­set an­hölls i sin ute­va­ro.

Man­nen an­träf­fa­des på fre­da­gen, sam­ma vec­ka, av en po­lis­pa­trull. Man­nen greps och ef­ter för­hör blev han fri­gi­ven. Även kvin­nan fri­gavs un­der fre­da­gen.

In­vän­tar un­der­sök­ning

Mis­stan­kar­na kvar­står dock mot per­so­ner­na. Mis­stan­kar­na gäl­ler fram­stäl­lan av nar­ko­ti­ka.

– Nu in­vän­tas främst ana­ly­ser och tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar in­nan ären­det är klart, be­rät­tar Lud­vig Ros­wall.

Fram­stäl­lan av nar­ko­ti­ka är en för­svå­ran­de om­stän­dig­het som det he­ter på po­lis­svens­ka.

FOTO: MOSTPHOTOS

CAN­NA­BIS. Om­fat­tan­de can­na­bis­od­ling­ar hit­ta­de av po­lis ut­an­för En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.