Demonstration mot be­slu­tet att av­li­va bä­vern

Ett ti­o­tal de­mon­stran­ter sam­la­des ut­an­för kom­mun­hu­set i En­kö­ping. De var på plats för att vi­sa sitt miss­nö­je över be­slu­tet att av­li­va bä­vern i En­kö­pingsån. – Det är bå­de akut och ak­tu­ellt. Be­slu­tet är ta­get att de ska sät­ta ut de här bu­rar­na och att de s

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

I bör­jan av mars gav läns­sty­rel­sen En­kö­pings kom­mun till­stånd att av­li­va den bä­ver som bo­satt sig i En­kö­pingsån i höjd med Munksun­det. Men be­slu­tet att av­li­va bä­vern som rest från Eskilstu­na för att del­ta i de­mon­stra­tio­nen. Hur har ni be­mötts? – Det är många som stan­nat och gjort tum­men upp. Men an­nars är det in­te så myc­ket folk här­ne­re, vi tänk­te gå upp mot tor­get se­na­re. Vi vet att det är fler som med­de­lat att de ska an­slu­ta sig till oss, sä­ger Eva Kjel­lan­der.

Vad hop­pas ni att de­mon­stra­tio­nen ska ge?

– Na­tur­ligt­vis, hop­pas vi att bä­vern ska få le­va. Men en an­led­ning till att vi de­mon­stre­rar i dag är ock­så för att gö­ra vår röst hörd och för att be­ly­sa det här, sä­ger He­lén, från Kö­ping.

FOTO: FRED­RIK

DEMONSTRATION. De­mon­stre­rar för En­kö­pings­bä­verns rätt att le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.