DE STÅR TILL­SAM­MANS UN­DER ÅRETS VÅRKONSERT

Till­sam­mans för jäm­lik­het ge­nom­sy­rar estet­pro­gram­mets vårshow på Jo­ar Blå.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text och foto: Fred­rik Gustafs­son

Tus­si­la­go, grus­fria ga­tor och plus­gra­der. Ett näs­tan li­ka väl­känt vårtecken, i al­la fall i En­kö­ping, är Es­tet­pro­gram­met på Wes­terlunds­ka gym­na­si­ets vårkonsert. I år vill ele­ver­na ge sin kom­men­tar till sam­ti­den ge­nom fö­re­ställ­ning­en ”Stand to­get­her”. En show med fo­kus på al­las li­ka vär­de.

– Vi har job­bat myc­ket i sko­lan med ”li­ka oli­ka” där­för känns det ex­tra kul att kun­na vä­va in myc­ket av det vi har pra­tat om i sko­lan, i fö­re­ställ­ning­en, sä­ger Mol­ly Sand­berg, som är en av ele­ver­na som del­tar i årets estet­fö­re­ställ­ning.

Ele­ver­na är just nu i slut­ske­det med att öva in det sista in­för fö­re­ställ­ning­en den 11 april.

– Det är myc­ket att gö­ra. Men det är så him­la kul, sä­ger Wil­li­am Ekroth och tilläg­ger:

– Det är så kul att vi får upp­le­va det här. Jo­ar Blå är ju in­te värl­dens störs­ta are­na, men det är än­då stort. Och det känns rik­tigt spän­nan­de.

När Ena-Hå­bo Tid­ning­en är på plats i Mu­sik­sko­lans lo­ka­ler på Skär­tors­da­gen hål­ler en­sam­b­len på att fin­sli­pa på sitt ma­te­ri­al.

To­talt kom­mer ett ti­o­tal lå­tar att spe­las un­der fö­re­ställ­ning­en. Men det kom­mer att va­ra mel­lan­ak­ter mel­lan lå­tar­na. Det kom­mer att vi­sas fil­mer och spe­las sket­cher med te­mat al­las li­ka vär­de.

– Det vi job­bar hår­dast med nu är att få till den rö­da trå­den ge­nom fö­re­ställ­ning­en. Så att allt binds sam­man. Det är en ut­ma­ning. Men det går bra, sä­ger Victor Lun­dqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.