Det blir ju en Torg­fest!

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Pra­ta med mig! fred­rik.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Det blir ing­en fes­ti­val. Jo, det blir en fes­ti­val. Fast in­te i år. Och nu: Det blir fes­ti­val. En torg­fest. I år. Tu­rer­na kring en stads­fests va­ra el­ler ic­ke va­ra i En­kö­ping har va­rit många i år.

Nu kom­mer det bli en fes­ti­val i som­mar. I al­la fall om Lel­le och Jo­han får be­stäm­ma. De har långt gång­na pla­ner på en stads­fest, på tor­get. Läs mer om pla­ner­na på veckans ny­hets­upp­slag. Vå­ren 2018. Det känns verk­li­gen som att myc­ket är på gång nu. För egen del, en an­nal­kan­de dyng­för­kyl­ning, som lär bry­ta ut med full kraft i hel­gen, men ock­så en rad eve­ne­mang.

Återsken re­pe­te­rar just nu in­ten­sivt in­för de­ras hyll­nings­kon­sert av pop-ido­len El­ton John. Sam­ti­digt flyt­tar Es­te­te­le­ver­na på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et ner på Jo­ar Blå för att sät­ta upp en fö­re­ställ­ning för al­las li­ka vär­de. Ett vårtecken av många and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.