Hop­pet star­tar för att hjäl­pa barn i kris

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Stort Tillslag. -

Den 16 april star­tar En­kö­pings kom­mun stöd­grup­pen Hop­pet igen. Det är en grupp för barn med för­äld­rar med miss­bruks­pro­blem el­ler psy­kisk ohäl­sa.

– Vi fi­kar och tan­ken är att vi ska ha ro­ligt till­sam­mans, även om vi pra­tar om svå­ra sa­ker, sä­ger Ca­ta­ri­na och Eva som le­der stöd­grup­pen. I Hop­pet träf­fas barn och unga i sam­ma si­tu­a­tion. – Det kos­tar ingen­ting att va­ra med och allt vi pra­tar om stan­nar i grup­pen. Vi har tyst­nads­plikt, sä­ger Ca­ta­ri­na.

FOTO: ARKIV

STI­GAN­DE PRI­SER. Pri­set på fri­tids­hus har gått upp med 43 pro­cent de se­nas­te fem åren i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.