Fri­tids­husä­ga­re i En­kö­ping är vinnare

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Stort Tillslag. -

Pri­set på fri­tids­hus i En­kö­pings kom­mun har ökat mar­kant de se­nas­te fem åren. Det vi­sar sta­tistik som Fas­tig­hets­by­rån lå­tit Mäklar­sta­tistik att ta fram. Pri­ser­na på fri­tids­hus har sti­git med 43 pro­cent jäm­fört med för fem år se­dan.

– Fri­tids­hus­mark­na­den föl­jer till viss del mark­na­den för per­ma­nent­bo­stä­der och vi får se om vin­terns tur­bu­lens av­speglas nu när som­mar­stu­gor­na bör­jar säl­jas. Sam­ti­digt är det en del and­ra lo­ka­la fak­to­rer som på­ver­kar mark­na­den för fri­tids­hus och ut­veck­ling­en skil­jer sig myc­ket från ort till ort, sä­ger Jo­han Eng­ström, vd på Fas­tig­hets­by­rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.