Många ris­ke­rar kör­för­bud

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

I maj 2018 trä­der nya be­sikt­nings­reg­ler i kraft. In­ter­val­ler­na mel­lan be­sikt­ning­ar­na ba­se­ras in­te läng­re på slut­siff­ran i re­gi­stre­rings­num­ret. Istäl­let gäl­ler 14 må­na­ders mel­lan­rum för bi­lar äld­re än fem år, be­räk­nat på när se­nas­te be­sikt­ning­en gjor­des.

För vis­sa bi­lä­ga­re blir upp­gif­ter­na i se­nas­te be­sikt­nings­pro­to­kol­let miss­vi­san­de, då de är ba­se­ra­de på det gam­la sy­ste­met. 300 000 bi­lar ris­ke­rar att be­läg­gas med kör­för­bud i maj och yt­ter­li­ga­re 300 000 for­don lig­ger i fa­ro­zo­nen att få kör­för­bud i nä­ra an­slut­ning till det.

En­ligt Trans­port­sty­rel­sens upp­gif­ter har en­dast cir­ka 14 000 av de som ris­ke­rar kör­för­bud be­sik­tat si­na bi­lar. Transportstyrelsen har satt ihop sta­tistik läns­vis över hur många bi­lar som kan bli för­bjud­na att kö­ras om be­sikt­ning­en mis­sas i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.