Ber­lin­go får Aircross-look

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

Ci­troën in­tro­du­ce­rar tred­je ge­ne­ra­tio­nen av fa­mil­je­tilli­ka trans­port­bi­len Ber­lin­go som når Sve­ri­ge ef­ter som­ma­ren. Med upp­da­te­ring­en har Ber­lin­go, en mo­dell som hängt med i sor­ti­men­tet i 22 år och sålts i över tre mil­jo­ner ex­em­plar, fått en form­giv­ning som är mer i lin­je med si­na sys­kon C3 och C4 Aircross. Den le­ve­re­ras i två ut­fö­ran­den, M och XL.

Den först­nämn­da är 4,4 me­ter lång me­dan den stör­re va­ri­an­ten är 35 cen­ti­me­ter läng­re. Bå­da rym­mer tre stols­ra­der med fem el­ler sju plat­ser. Med sto­lar­na ur vägen och fram­vinklad främ­re pas­sa­ge­rar­stol har XL en last­längd på he­la 3,05 me­ter.

Sett till funk­tio­na­li­tet finns ad­ap­tiv fart­hål­la­re, back­ka­me­ra och Grip Con­trol som as­si­ste­rar ned­för bran­ta bac­kar. Bland mo­to­ral­ter­na­ti­ven hit­tar vi två ben­sin­driv­na och fy­ra die­sel­driv­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.