El­dri­ven Opel Cor­sa 2020

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

Ef­ter att Opel köp­tes upp av Peu­geot­grup­pen PSA för­ra året of­fent­lig­gjor­de de pla­nen att det år 2020 ska fin­nas fy­ra elekt­ri­fi­e­ra­de Opel­mo­del­ler i pro­dukt­ut­bu­det, varav en av dem helt el­dri­ven.

Nu av­slö­jar Opel att det blir Cor­sa som släpps som el­bil, ett år ef­ter att den kom­mer i en ny ge­ne­ra­tion. Den kom­mer att byg­gas i spans­ka fa­bri­ken i Za­ra­go­za.

En­ligt ana­lys­fö­re­ta­get Ja­to Dy­na­mics sål­de Opel 1 981 ex­em­plar av sin el­bil Am­pe­ra-e för­ra året. Den är byggd ef­ter sam­ma Ge­ne­ral Mo­tors-grund som Chev­ro­let Bolt och när nu Opel är upp­köpt av PSA kan kon­se­kven­sen bli att Am­pe­ra-e fa­sas ut och er­sätts av Cor­sa EV, ef­tersom den kom­mer att ba­se­ras på PSA-ar­ki­tek­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.