Ny X4 till som­ma­ren

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

BMW X4 har bli­vit 8,1 cen­ti­me­ter läng­re och 3,7 cen­ti­me­ter bre­da­re än fö­re­gång­a­ren. Bi­len är dess­utom 50 ki­lo lät­ta­re än för­ut. Det får plats 525 li­ter i ba­ga­get. Mo­tor­ut­bu­det be­står av tre ben­sin­va­ri­an­ter och tre di­es­lar, med ef­fekt­spann på mel­lan 184 till 360 häst­kraf­ter. Fyr­hjuls­drift är stan­dard, lik­som åt­taste­gad au­to­mat­lå­da. Pri­set star­tar på 453 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.