Ef­ter 40 år som hand­la­re kan han nju­ta av li­vet

Förs­ta job­bet var i livs­me­dels­af­fär. Sista ock­så. Det har hänt en del där­e­mel­lan för Pe­ter J Borg.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text: Bengt Jo­hans­son

Man kom gans­ka långt med att an­vän­da van­ligt bond­för­nuft.

Ef­ter grund­sko­lan fick det va­ra nog med plug­gan­de.

17 år gam­mal knac­ka­de han på hos Ica i Väs­terås, fick träf­fa nå­gon di­rek­tör där, och för­kla­ra­de ka­vat ”Jag vill bli Ica-hand­la­re”.

Drygt 40 år se­na­re kun­de han dra sig till­ba­ka och läm­na över en Max­i­bu­tik med över 150 mil­jo­ner kro­nor i om­sätt­ning till si­na sö­ner Jo­han och Pa­trik.

Han kom till En­kö­ping mind­re än året gam­mal från Väst­man­land. Förs­ta hem­met han minns var en lä­gen­het mitte­mot kom­mun­hu­set – och där bor hans mam­ma än i dag.

Pap­pa Lennart drev re­dan då bu­tik, den låg på Kungs­ga­tan där en sushire­stau­rang finns i dag.

I slu­tet av 1960-ta­let bygg­des nya Stjärn­köp – som då öpp­na­de där af­fä­ren finns i dag – pap­pa Lennart la ner den eg­na bu­ti­ken och bör­ja­de job­ba i Stjärn­köp i stäl­let.

Där pac­ka­de en 11-12-årig Pe­ter va­ror i kas­sar till kun­der.

– Jag kom­mer i håg att jag fick mer i dricks än jag fick i lön, be­rät­tar den nu 60-åri­ge Pe­ter J Borg.

På fri­ti­den var det myc­ket fot­boll, men nå­gon fot­bolls­stjär­na skul­le han ald­rig bli, li­te spar­kan­de med ESK:s ung­dom­slag blev kul­men på den kar­riä­ren.

Le­da­re­gen­ska­per

Men le­da­re­gen­ska­per, det ha­de han.

Han blev le­da­re för pojklag i ESK och kun­de se­dan ta med sig er­fa­ren­he­ter där­i­från in i yr­kes­li­vet.

Ef­ter att ha gått kött­mäs­tar­ut­bild­ning (”vik­tigt, man får in­te slar­va bort kött när man styc­kar”) gjor­de han prak­tik i en rad bu­ti­ker, de fles­ta på and­ra si­dan Sträng­näs­bron.

Hans pap­pa köp­te Ica-bu­tik 1972 på Fjärd­hun­dra­ga­tan, nä­ra S:t Ili­an­sko­lan.

Den ha­de han i sju år, in­nan han la ner och öpp­na­de nytt i Värm­land.

Och – det var här som Pe­ter Borg såg sin chans.

Han ha­de flyt­tat till Falun ett halv­år ti­di­ga­re för att job­ba där, men på av­skeds­fes­ten från En­kö- ping ha­de han träf­fat Ma­ri­a­na, som blev hans fru och mam­ma till de­ras två sö­ner.

Så det ha­de bli­vit myc­ket pend­lan­de hem till Ma­ri­a­na från Falun. Nu stod en bu­tikslo­kal tom.

Pe­ter Borg kon­tak­ta­de Ica och sa att ha vil­le ta över där hans pap­pa ti­di­ga­re dri­vit, fick okej och se­dan var det ba­ra att kö­ra igång. Ha­de du nå­gon ut­bild­ning i eko­no­mi till ex­em­pel?

– Nej, ing­et sånt, men man kom gans­ka långt med att an­vän­da van­ligt bond­för­nuft och plus, mi­nus, pro­cent och sånt kun­de jag ju.

Han har all­tid tyckt bäst om att va­ra ute i bu­ti­ken och pra­ta med kun­der. Hans vän­ner har bli­vit hans kun­der och hans kun­der har bli­vit hans vän­ner.

Tex­til­fö­re­ta­get Het­te­marks gick i kon­kurs i bör­jan av 1980-ta­let, ef­ter di­ver­se tu­rer blev hu­set till sa­lu och Pe­ter Borg var en av tre som köp­te hu­set.

– Man kan sä­ga li­te skämt­samt att vi fick en vå­ning var och jag tog bot­ten­vå­ning­en, minns han.

I bot­ten­vå­ning­en öpp­na­de han 1986 Vår­fru­hal­len.

Från att ha haft 10-15 an­ställ­da och kanske 10 mil­jo­ner kro­nor i om­sätt­ning ha­de han nu 35 an­ställ­da och uppe­mot 70 mil­jo­ner i om­sätt­ning.

In­te till­räck­ligt öd­mju­ka

Där upp­lev­de han si­na svå­ras­te år i job­bet. Låg­pris­bu­ti­ker öpp­na­de i En­kö­ping och de var en svå­ra­re kon­kur­rent än Borg trott.

– Vi var in­te till­räck­ligt öd­mju­ka. Det tog två tuf­fa år in­nan vi ha­de ställt om och kun­de mö­ta den kon­kur­ren­sen.

Det sto­ra lyf­tet kom när Borg fick okej från Ica att star­ta en Kvan­tum­bu­tik i My­ran­om­rå­det.

Gans­ka snart kon­sta­te­ra­des att golv och grund mås­te gö­ras om och i sam­band med det blev Kvan­tum ett Maxi.

Den 1 ja­nu­a­ri 2016 läm­na­de Pe­ter Borg över till sö­ner­na.

– Och jag har läm­nat helt, det blir in­te bra om man är kvar och ska på­ver­ka. Jag ger gär­na råd om de frå­gar, men an­nars skö­ter de allt så bra själ­va.

I dag äg­nas ti­den till stor del åt fa­vo­rit­la­get Tot­ten­ham.

– Jag fast­na­de för dem på 1960-ta­let, då var de långt från ett topp­lag och det var in­te så många som höll på Tot­ten­ham, minns han.

I dag ord­nar han grupp­re­sor till Eng­land för att se Tot­ten­ham och li­vet i stort går ut på att ha det bra, sä­ger Borg.

– Jag har ar­be­tat hårt. Nu skör­dar jag det – och man vet ald­rig vad som hän­der i li­vet, det gäl­ler att ta va­ra på möj­lig­he­ter­na, sä­ger han.

FOTO: BENGT JO­HANS­SON

GLAD. Ef­ter 40 års hårt ar­be­te har Pe­ter Borg läm­nat över till sö­ner­na. Nu ser han till att nju­ta av li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.