Bu­ti­ker som sam­ar­be­tar ger tryg­ga­re cent­rum

Sam­ver­kan mel­lan bu­ti­ker, po­lis och kom­mun.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Eli­na Sund­ström

I sam­band med Svensk han­dels sä­ker­hets­vec­ka bju­der En­kö­ping Cent­rum­sam­ver­kan in till mö­tet Trygg i Bu­tik den 23 april för att sam­ver­ka kring lös­ning­ar på stöld­brott.

Var­je år sker cir­ka två mil­jo­ner stöld­brott men ba­ra två pro­cent po­li­san­mäls, en­ligt Svensk Han­del.

– Vi be­hö­ver få in an­mäl­ning­ar över brot­ten som sker för att po­li­sen ska kun­na ve­ta om­fatt­ning­en av brotts­lig­he­ten och kun­na pri­o­ri­te­ra. Det är en po­li­tisk frå­ga ock­så, re­sur­ser läggs på pro­blem po­li­sen ser ut­i­från an­mäl­da brott, sä­ger kom­mun­po­lis Ma­ria Aro­se­ni­us.

Hon kom­mer un­der mö­tet att pra­ta om po­li­sens ar­be­te och hur nä­ringsid­ka­re kan tän­ka brotts­före­byg­gan­de.

– Vi be­hö­ver sam­ver­ka för att mins­ka brotts­lig­he­ten, sä­ger hon.

Lot­ta Sten­berg är Nä­rings­livsko­or­di­na­tor i En­kö­pings kom­mun och ad­jun­ge­rad till sty­rel­sen för En­kö­pings cent­rum­sam­ver­kan.

– Jag har själv va­rit bu­tiksä­ga­re och när man har en li­ten bu­tik är stöl­der en stor för­lust eko­no­miskt, per­son­ligt och trygg­hets­mäs­sigt. Jag tror in­te att de som stjäl tän­ker på att det är en per­son i bu­ti­ken som li­der stor ska­da av det, sä­ger hon.

Gå ut!

På Li­fe-bu­ti­ken mö­ter bu­tiks­an­sva­rig Su­sann Karls­son of­ta folk som för­sö­ker snat­ta.

– Man får kö­ra ut folk. Det Jag öns­kar att man kun­de gö­ra mer på egen hand. Man är ju ut­satt när man är i bu­tik. var en här nyss, Gå ut, röt jag och han gick, sä­ger hon. Det är mest per­so­ner med drog­pro­ble­ma­tik och de bru­kar lyss­na om man lå­ter be­stämd.

Vad skul­le be­hö­vas för att bu­ti­ker­na skul­le bli tryg­ga­re?

– Vi be­hö­ver sä­ga ifrån, mer ci­vil­ku­rage, vi har al­la ett an­svar för hur vi vill ha det i sam­häl­let. Om nå­gon bör­jar sä­ga ifrån slu­ter fler upp, Po­li­sen be­hö­ver ock­så vi­sa sig mer på stan, det har en fö­re­byg­gan­de av­skräc­kan­de ef­fekt, sä­ger hon.

Me­dan vi pra­tar kom­mer två po­li­ser in i bu­ti­ken med en sko.

– Är den här eran? frå­gar de.

– Tit­ta nu har de tro­ligt­vis ploc­kat han som var in­ne hit för­ut, sä­ger Su­sann Karls­son.

I en an­nan bu­tik där de in­te vill gå ut med namn ser de en an­nan typ av brotts­lig­het.

– Det är or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, de kom­mer in 3-4 styc­ken. Vi mär­ker en ge­ne­rell ök­ning av brotts­lig­he­ten, sä­ger en i per­so­na­len.

De är all­tid två i bu­ti­ken nu för att mins­ka brotts­ris­ken. Kän­ner ni er otryg­ga när ni job­bar?

– Nej, nej, in­te per­son­li­gen men det be­ror på hur man är som per­son. Men jag öns­kar att man kun­de gö­ra mer på egen hand. Man är ju ut­satt när man är i bu­tik. Det finns så många reg­ler och när man sät­ter sig in i dem känns det som att de är till för­del för den som ut­för brot­tet och in­te den som blir ut­satt. Rätts­sy­ste­met be­hö­ver änd­ras.

Bu­ti­ker har gått sam­man och var­nar varand­ra via te­le­fon, en fa­ce­book­grupp el­ler går över till varand­ra när det är nå­gon som va­rit in­ne i bu­ti­ken och miss­tänks ha stu­lit nå­got.

– Vi har pra­tat om att ha en ge­men­sam väk­ta­re som kan va­ra i om­rå­det och som man kan ringa på.

FOTO: ELI­NA SUND­STRÖM

INITIATIVTAGARE. Lot­ta Sten­berg är Nä­rings­livsko­or­di­na­tor i En­kö­pings kom­mun, ad­jun­ge­rad till sty­rel­sen för En­kö­pings cent­rum­sam­ver­kan och en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till mö­tet Trygg i Bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.