Mis­sta­gen ef­ter Jim­mys död

Sor­gen ef­ter en för­lo­rad son och bror är all­tid tung. När Jim­my Gran­berg, 33, av­led gjor­de myn­dig­he­ter fle­ra miss­tag som drab­ba­de hans när­mas­te. – Skan­dal, sä­ger hans mor Eva Pauls­son i Grill­by.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son

GRILL­BY/STOCKHOLM Den 11 feb­ru­a­ri i fjol för­svann Jim­my Gran­berg, som var skri­ven i Grill­by.

Då Jim­my va­rit för­svun­nen i två må­na­der gick hans fa­milj ut med en öns­kan om hjälp i sö­kan­det ef­ter ho­nom.

– Vi vill ve­ta. Le­ver han el­ler in­te. Att in­te ve­ta är så svårt. Man vill in­te ge upp hop­pet. Om nå­gon ser ho­nom så ta kon­takt med po­li­sen, sa hans sys­ter Sand­ra Pauls­son i Båls­ta då.

Många läs­te hen­nes och fa­mil­jens väd­jan. Någ­ra tips kom in, men ing­et som kun­de hjäl­pa fa­mil­jen att hit­ta 33-åri­ge Jim­my.

Ett halv­år se­na­re fick de ve­ta var­för. Jim­my Gran­berg ha­de av­li­dit re­dan tre da­gar ef­ter att han för­svun­nit.

– Det bor­de in­te ha dröjt så länge. Po­li­sen ha­de hans DNA och han ha­de ta­tu­e­ring­ar så de bor­de ha kun­nat få fram vem han var, sä­ger Sand­ra Pauls­son.

An­mäl­de till JO

Fa­mil­jen an­mäl­de han­te­ring­en till JO, Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen.

JO har be­gärt in en för­kla­ring från Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket. Bland an­nat för­kla­rar ver­ket hur de kun­de ange en vikt på Jim­my Gran­berg som var över 50 ki­lo fel.

För när all iden­ti­fi­e­ring änt­li­gen var klar, när po­li­sen be­gärt tan­di­den­ti­fi­e­ring och när det den 16 au­gusti 2017 stod klart att det var Jim­mys kropp som fanns hos Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket – då sked­de näs­ta miss­tag.

Eva Pauls­son, Jim­mys mam­ma, fick av be­grav­nings­by­rån ve­ta att hon mås­te väl­ja en an­nan kis­ta än den hon valt, för so­nen skul­le en­ligt Rätts­me­di­ci­nal­ver­kets upp­gift väga 152 ki­lo.

Omöj­ligt sa hon, så be­grav­nings­by­rån frå­ga­de igen – och fick sam­ma svar.

Då ring­de hon själv, myck- et upp­rörd, till ver­ket som kon­troll­väg­de och nu kom fram till att vik­ten var 97 ki­lo.

Hur kun­de det bli så fel? Det vil­le JO ve­ta.

Ann Lem­ne, till­för­ord­nad ge­ne­ral­di­rek­tör, har skri­vit un­der sva­ret.

Där be­skrivs hur ver­ket väger de av­lid­na, hur de vägs på en golv­våg lig­gan­de på en bår­vagn. Där­ef­ter ska vag­nens vikt dras av, men så sked­de in­te.

Det sked­de in­te vid den förs­ta or­di­na­rie väg­ning­en och, när Eva Pauls­son ifrå­ga­sat­te vik­ten, då väg­des på fel sätt igen och den fel­ak­ti­ga vik­ten be­kräf­ta­des.

Ver­ket av­slu­tar i sitt svar med att på­pe­ka att per­so­na­len er­in­rats om ru­ti­ner för väg­ning ”för att und­vi­ka lik­nan­de miss­tag i fram­ti­den”.

Det bor­de in­te ha dröjt så länge.

FOTO: PRI­VAT

HITTAD DÖD. Jim­my Gran­berg, 33, skri­ven i Grill­by, låg länge död i ett kyl­rum ut­an att hans när­stå­en­de fick ve­ta det. Även in­för be­grav­ning­en möt­te an­hö­ri­ga ovän­ta­de pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.