Beskow-suc­cé i Als­ta

Un­der påsken öpp­na­de Als­ta Träd­går­dars ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gre­de­lin som på­går till 22 april. Det har va­rit fullt med be­sö­ka­re un­der påsken och påsklo­vet.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Eli­na Sund­ström

ALS­TA Det är 100 år se­dan El­sa Beskow släpp­te förs­ta boken om Tan­ter­na. Det­ta har Als­ta Träd­går­dar upp­märk­sam­mat ge­nom en ut­ställ­ning om El­sa Beskow och hen­nes böc­ker.

– El­sa Beskow föd­des 1874 och släpp­te sin förs­ta bok 1897. Hon skrev kon­ti­nu­er­ligt och gav oss ett kul­tur­arv som de fles­ta har växt upp med, där­för känns det ro­ligt att gö­ra den här ut­ställ­ning­en, sä­ger Mar­ga­re­ta Pal­mén, som äger och dri­ver Als­ta Träd­går­dar till­sam­mans med sin man Per.

Små rum från böc­ker­na

De har fått böc­ker via Hjelm För­lag att blädd­ra i och till för­sälj­ning.

Skan­sens kläd­kam­ma­re och Ing­er Löwe på Karl Ger-

hards atel­jé har lå­nat ut dräk­ter och St Eriks Gym­na­si­um som har lå­nat ut skylt­doc­kor.

Per­so­na­len på Als­ta träd­går­dar har byggt upp små rum och titt­skåp från böc­ker­na, skri­vit ut tex­ter om El­sa Beskow och hen­nes böc­ker och fil­mer.

– Jag har läst al­la böc­ker­na och sett fil­mer­na. Jag är i den ge­ne­ra­tio­nen då vi ha­de hen­nes lä­se­bok Nu ska vi lä­sa som skol­bok och vi sjöng från sång­bo­ken Nu ska vi

sjunga som hon il­lu­stre­ra­de, med tex­ter av bland and­ra Alice Teg­nér sä­ger Mar­ga­re­ta Pal­mén.

Nostal­gi­värld

Många för­äld­rar och mo­roch far­för­äld­rar har kom­mit själ­va el­ler ta­git med sig bar­nen på ut­ställ­ning­en och fått en nostal­gi­vand­ring när de gått runt i Beskows värld.

– Den äld­re ge­ne­ra­tio­nen tyc­ker att det är ro­ligt att se till­ba­ka på böc­ker­na och mil­jö­er­na som de väx­te upp med och bar­nen kan tit­ta in i Tan­ter­nas rum och Hatt­stu­gan, sä­ger Mar­ga­re­ta Pal­mén och åter­be­rät­tar histo­ri­en:

– Tom­te­fa­mil­jen med mam­ma och tre barn bod­de i en hatt. När mam­man var i väg skul­le de so­ta skor­ste­nen, då blev de smut­si­ga och skul­le gå ut för att tvät­ta klä­der­na. De tän­de ute­el­den och häng­de vat­ten­gry­tan över, men blås­ten tän­de eld på hatt­stu­gan. Då kom Tom­ten som bod­de på and­ra si­dan sjön och hjälp­te dem att byg­ga ett nytt hus till kväl­len.

FOTO: MAR­GA­RE­TA PAL­MÉN

TOMTEBO. Be­sö­kar­na kan tit­ta in den lil­la Hatt­stu­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.