EU­RO­PAS HI­STO­RIS­KA stä­der

Följ med till någ­ra av Eu­ro­pas mest spän­nan­de stor­stä­der och upp­lev de­ras fa­sci­ne­ran­de histo­ria på nä­ra håll!

Europas Historiska Städer - - Sidan 1 -

Ut­fors­ka Tal­lins ri­ka me­del­tidsarv och be­und­ra Ri­gas vack­ra ju­gen­dar­ki­tek­tur, följ med till an­ti­kens Rom och läs om Pa­ris gla­da da­gar un­der la bel­le épo­que. Följ med på spän­nan­de ut­gräv­ning­ar i Je­ru­sa­lems älds­ta de­lar och upp­lev hur Ams­ter­dams kul­tur­liv blomst­ra­de un­der 1600-ta­lets guld­ål­der. Dess­utom får du en in­blick i hur det var i Ber­lin un­der kal­la kri­get. Du får bå­de en hi­sto­risk upp­täckts­färd och mas­sa nu­ti­da res­gläd­je.

Trev­lig re­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.