2 Råd­husa­po­te­ket

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Det­ta är Est­lands älds­ta apo­tek och ett av de älds­ta apo­te­ken som haft kon­ti­nu­er­lig drift i Eu­ro­pa. Råd­husa­po­te­ket har haft verk­sam­het i sam­ma lo­ka­ler på Råd­hustor­get i Tal­linn se­dan det öpp­na­de 1422. Att kom­ma in i apo­te­ket är som att re­sa till­ba­ka i ti­den. Den vack­ra, be­va­ra­de trä­in­red­ning­en ger kun­der­na en in­blick i en svun­nen tid. Här kan du kö­pa de (mindre far­li­ga) me­del som har an­vänts som me­di­cin i år­hund­ra­den. Un­der me­del­ti­den kun­de man kö­pa märk­li­ga me­di­ci­ner här, som till ex­em­pel mu­mi­e­juice, orm­sal­va, flad­der­muspul­ver, bränt igel­kottspul­ver, orm­skinns­drop­par och nos­hör­nings­pul­ver. Det skul­le bo­ta al­la möj­li­ga slags kräm­por. Det var ock­så på apo­te­ket du kun­de kö­pa pap­per, bläck, lack, pul­ver, kryd­dor och ljus. Iro­niskt nog var det ock­så apo­te­ka­ren som sål­de to­bak när den in­tro­du­ce­ra­des i Est­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.