4 NIKOLAIKYRKAN

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Nikolaikyrkan var en av två kyr­kor i det me­del­ti­da Tal­linn, och den var rik. Den grund­la­des om­kring 1230–1275 av west­fa­lis­ka hand­la­re som kom från Got­land på 1200-ta­let. Kyr­kan tilläg­na­des Sankt Nikol­aus, fis­kar­nas och sjö­män­nens be­skyd­da­re (som gett namn till tom­ten på eng­els­ka). Nikolaikyrkan var den en­da kyr­kan i Tal­linn som und­gick den om­fat­tan­de för­stö­rel­se av iko­ner som sat­tes igång ef­ter re­for­ma­tio­nen 1523. För att skyd­da kyr­kan och stop­pa de ra­san­de folk­mas­sor­na häll­de kyr­ko­le­da­ren fly­tan­de bly i dörr­lå­sen.

Den 9 mars 1944 ska­da­des kyr­kan svårt av Sov­jets bomb­ning­ar av Tal­linn. Bom­ber­na la kyr­kan i ru­i­ner och för­stör­de det mesta av in­red­ning­en. Ba­rock­bän­kar­na, gal­le­ri­et och pre­dik­sto­len gick för­lo­ra­de, men Sankt An­to­ni­us ka­pell kla­ra­de sig. Som tur var kun­de många av kyr­kans skat­ter räd­das tack va­re att man ha­de eva­ku­e­rat kyr­kan i tid.

Re­no­ve­ring­en av kyr­kan bör­ja­de 1953 och av­slu­ta­des 1981. Kyr­kan ska­da­des av en brand 1982 och ef­ter yt­ter­lig­ga­re en re­stau­re­ring, un­der till­syn av ku­ra­tor Vil­lem Raam, in­vig­des kyr­kan 1984 som mu­se­um och kon­sert­sal. Här finns en ut­ställ­ning med me­del­ti­da konst från Est­lands konst­mu­se­um. Mu­se­et har ock­så en spe­ci­ell kam­ma­re med sil­ver­skat­ter från han­dels­män­nens af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.