Upp­täck ju­gendsti­len

Hur vet du om du tit­tar på klas­sisk ju­gend­stil el­ler in­te?

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Art nou­veau (”ny konst” på frans­ka) har sitt ur­sprung i Frank­ri­ke i konst­hand­la­ren Si­eg­fri­ed Bings gal­le­ri, och de­lar­na sträc­ker sig från mo­sa­ik till ja­pans­ka mo­tiv. I Sve­ri­ge he­ter art nou­veau ju­gend, ef­ter det tys­ka nam­net på sti­len. Någ­ra av de vik­ti­gas­te dra­gen för att iden­ti­fi­e­ra en ju­gend­bygg­nad är ett över­flöd av or­na­men­tik, som väx­ter, djur, an­sik­ten och möns­ter. Dess­utom är bå­gar och kur­vi­ga for­mer ty­pis­ka samt kla­ra, dju­pa fär­ger, men ock­så vitt och asym­me­tri.

Det finns ock­så and­ra tec­ken, som båg­for­mat glas och glasmål­ning­ar och kur­vi­ga lin­jer som kan in­di­ke­ra om en bygg­nad upp­förts un­der ju­gend­ti­den.

Art de­co är istäl­let de­fi­ni­e­rat ge­nom sin geo­met­ris­ka stil, in­flu­e­rat av fau­vis­men, ku­bis­men och konst från Egyp­ten, Kina, In­di­en och and­ra län­der. Den ha­de sin stor­hets­tid un­der 1920och 30-ta­let och var sär­skilt po­pu­lär i USA, men sti­len blev ock­så om­tyckt i Väs­teu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.