Ju­gend bort­om bygg­na­der­na

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Även om Ri­gas mest im­po­ne­ran­de upp­vis­ning av ju­gend­de­sign är dess vack­ra bygg­na­der an­vän­de let­tis­ka de­sig­ners ju­gend in­om många fler om­rå­den än ar­ki­tek­tur.

Sti­len syns i sil­ver­fö­re­mål, pors­lin, möb­ler och även klä­der. Vis­sa av des­sa otro­li­ga fö­re­mål finns på Ri­gas ju­gend­mu­se­um på Al­ber­ta ie­la. Det åter­ska­pa­de hem­met var den be­röm­da ar­ki­tek­ten Kon­stan­tīns Pēkšēns lä­gen­het fram till 1907. Även om mu­se­et verk­li­gen är vac­kert på ut­si­dan så ger in­te­ri­ö­ren en ovär­der­lig chans att se ett hus i sta­den fullt re­stau­re­rat i de­sign från ti­digt 1900-tal.

2008 och 2009 stu­de­ra­de ex­per­ter lä­gen­he­ten för att fast­stäl­la den ur­sprung­li­ga de­sig­nen och bör­ja­de att re­no­ve­ra den för att få den så nä­ra ori­gi­na­let från 1903 som möj­ligt. Re­sul­ta­tet känns näs­tan som en tids­re­sa.

Ett av de mest fram­trä­dan­de dra­gen i mu­se­et är en spi­ral­trap­pa som man tror ri­ta­des av Ja­nis Ro­zen­tāls, en av de mer kän­da ju­gend­form­gi­var­na. Tit­tar man upp i ta­ket up­pen­ba­rar sig en otro­lig fres­komål­ning som upp­re­par ett färg­rikt möns­ter med lin­jer av nå­got som ser ut som väx­ter på en ljus bak­grund. Man kan ock­så gå in i fle­ra rum som är mö­ble­ra­de med au­ten­tis­ka ju­gen­dan­tik­vi­te­ter. Mis­sa in­te den enor­ma sam­ling­en pors­lin, ser­vi­ser, skåp och speg­lar som de­ko­re­rar de oli­ka rum­men.

Ett ovan­ligt ur­val med ju­gend­klä­der vi­sas ock­så – här finns till ex­em­pel en snirk­lig vit kjol de­ko­re­rad med tyg­blom­mor och en klas­sisk hög hatt för män. Des­sa ut­ställ­nings­före­mål väc­ker ju­gend­pe­ri­o­den till liv för be­sö­ka­re och ut­kläd­da gui­der på de oli­ka pla­nen bi­drar till at­mo­sfä­ren. Du kan till och med ta på dig en ju­gend­hatt själv och ta en ju­gend­bild av dig själv.

Någ­ra fö­re­mål från ti­dig köks­tek­nik sät­ter fo­kus på mat­lag­ning­en un­der ju­gend. Här finns en bröd­skä­ra­re och ett myc­ket ti­digt kyl­skåp kom­plett med den ul­ti­ma­ta lyx­en – en sek­tion till is­bi­tar så att gäs­ter­na kun­de im­po­ne­ras med kyl­da drin­kar vid se­kel­skif­tets cock­tail­fes­ter.

På Al­ber­ta ie­la lig­ger ock­så Ri­gas ju­ri­dis­ka fa­kul­tet som har to­tal­re­no­ve­rats med de ur­sprung­li­ga ju­gen­d­ob­jek­ten re­stau­re­ra­de (men med mo­dern upp­värm­ning och tek­nik). Ut­si­dan är spek­ta­ku­lär, men får du möj­lig­het att gå in är in­si­dan ett unikt ex­em­pel på ju­gend som finns si­da vid si­da med mo­dern be­kväm­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.