DOMKYRKOPLATSEN 7

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Domkyrkoplatsen är en scen för na­tio­nel­la sam­man­koms­ter, de­mon­stra­tio­ner och fes­ti­vi­te­ter. På vin­tern ar­ran­ge­ras en av Nor­deu­ro­pas bäs­ta och störs­ta jul­mark­na­der här.

Me­dan ka­te­dra­len i röd mursten, grun­dad 1211, do­mi­ne­rar sydsi­dan bi­drar två bygg­na­der på nordsi­dan bå­de till Lett­lands ju­gen­darv och lan­dets histo­ria. Till väns­ter på Domkyrkoplatsen 6 lig­ger det for­na börs­hu­set som nu är konst­mu­se­um. Det är da­te­rat fö­re ju­gend – det bygg­des 1852–55 i sam­ma stil som ett ve­ne­ti­anskt pa­lats, men ef­ter­föl­jan­de änd­ring­ar har gett det någ­ra stänk ju­gend­stil. Un­dan­skymt på bak­si­dan av tor­get lig­ger ett trev­ligt li­tet kafé i fransk stil om du öns­kar en snabb på­min­nel­se om ju­gends pa­ri­sis­ka ur­sprung.

Mitt emot, på and­ra si­dan av Smilsu ie­la (Sand­ga­tan – kur­vor­na för­kla­ras med att den en gång var en flod) på Domkyrkoplatsen 8, lig­ger Ra­di­o­hu­set där Lett­lands na­tio­nel­la ra­dio hål­ler till. Det bygg­des 1913 som en bank ba­se­ra­de på Paul Man­del­stamms rit­ning­ar och de al­le­go­ris­ka skulp­tu­rer­na som pry­der pe­di­men­tet är vär­da att sträc­ka på hal­sen för. I ja­nu­a­ri 1991 sam­la­des tu­sen­tals män­ni­skor som res­te bar­ri­ka­der på plat­sen och på ga­tor­na runt om för att skyd­da Ra­di­o­hu­set ef­tersom ex­tre­ma kom­mu­nis­ter för­sök­te sig på en stats­kupp för att åter­in­fö­ra sov­je­tiskt sty­re. Fol­ket vann den da­gen och Lett­land för­blev en oberoende stat.

Bygg­na­den bred­vid, på hör­net av Smilsu ie­la där det nu är en re­stau­rang, är än­nu ett verk i ju­gend­stil av St. Pe­ters­bur­gar­ki­tek­ten Niko­lai Prosku­nin.

Mitt på Domkyrkoplatsen finns en brons­pla­kett som be­kräf­tar att du står i cent­rum av ett Une­sco-världs­arv. Se dig om­kring – här finns sju ga­tor som le­der bort från den här plat­sen i oli­ka rikt­ning­ar. Det kan va­ra en ro­lig lek att välja en slump­mäs­sigt och se hur lång tid det tar in­nan du upp­täc­ker nå­got i ju­gend­stil. Sva­ret i samt­li­ga fall: in­te länge!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.