Över­natt­ning

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Ho­tel Nei­burgs, Jau­ni­e­la 25–27

Hu­set bygg­des 1903 ef­ter rit­ning­ar av den sto­ra stads­ar­ki­tek­ten i Ri­ga, Wil­helm Bock­slaff. Det förs­ta som för­mod­li­gen slår dig när du kom­mer dit är de otro­ligt im­po­ne­ran­de sten­hu­vu­de­na som stir­rar på dig från fa­sa­den. Bygg­na­den be­ställ­des av Lud­vigs Nei­burgs, en let­tisk bon­de som kom till Ri­ga 1891 ut­an ett öre och blev en av de förs­ta nya ent­re­pre­nö­rer­na som ar­be­ta­de sig upp på egen hand.

1941 de­por­te­ra­des Nei­burgs fa­milj till Si­bi­ri­en till­sam­mans med ti­o­tu­sen­tals and­ra let­ter ut­an att ha be­gått nå­got an­nat brott än att va­ra ku­la­ker el­ler köp­män från me­del­klas­sen. Ho­tel­let de­la­des upp i lä­gen­he­ter för sov­je­tis­ka mi­li­tärof­fi­ce­ra­re. Ef­ter att Lett­land åter­i­gen blev oberoende fick Nei­burgs­fa­mil­jen över­ta egen­do­men och re­stau­re­ra­de den till sin for­na prakt.

Rum­men va­ri­e­rar i stor­lek, har kom­plet­ta ho­tell­fa­ci­li­te­ter och in­red­ning­en är en mo­dern va­ri­ant på de ele­gan­ta lin­jer­na och geo­me­trin hos ju­gendsti­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.