3 Wes­ter­kirk

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

De ri­ka in­vå­nar­na i Ams­ter­dam glöm­de in­te att tac­ka Her­ren för sin ri­ke­dom, även om de gjor­de det aning­en mått­fullt i kal­vi­nis­tisk an­da. De bygg­de enk­la, osmyc­ka­de kyr­kor, men Wes­ter­kirk, upp­förd 1620–38, är lätt och luf­tig. Den är en av fy­ra kyr­kor som byggts i de fy­ra vä­der­strec­ken i Ams­ter­dam. Wes­ter­kirk an­sågs som den vack­ras­te av des­sa fy­ra kyr­kor – och en av de mest im­po­ne­ran­de ne­der­länds­ka – och ri­ta­des av Hendrick de Key­ser, ar­ki­tek­ten som be­trak­ta­des som den främs­te fö­re­trä­da­ren för ne­der­ländsk re­näs­sans­stil och an­sva­rig för att for­ma Ams­ter­dams stads­si­lu­ett. Han dog 1621 och hans son full­bor­da­de kyr­kan i hans stäl­le. Det går att klätt­ra upp i kyrk­tor­net, sta­dens högs­ta på 85 me­ter, för att få ut­sikt över de im­po­ne­ran­de ka­nal­cirk­lar­na och Jor­daan-stads­de­len ne­dan­för. På top­pen av tor­net sit­ter en för­gylld vä­der­flö­jel på en blå glob över en gyl­le­ne kro­na – en stads­sym­bol som skänk­tes av kej­sa­re Max­i­mi­li­an I av Ös­ter­ri­ke 150 år ti­di­ga­re. Jacob van Cam­pens ny­klas­si­cis­tis­ka in­te­ri­ör har ny­li­gen re­stau­re­rats med sand­stens­golv, mäs­sings­kan­de­lab­rar och sta­dens rö­da och svar­ta va­pen­sköld har åter­in­förts. Ge­rard de Laires­se, en elev hos Rem­brandt, de­ko­re­ra­de or­geln med bib­lis­ka sce­ner. Rem­brand­ts son Ti­tus är be­gravd här och hans grav är mar­ke­rad med en pla­kett, men hans bank­rut­ta fars fat­tig­mans­grav är okänd – även om en min­nes­sten mar­ke­rar den för­mo­da­de plat­sen. Runt kyr­kan finns pot­hui­zen (rum) som nu är pyt­tesmå bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.