Stri­den mel­lan Po­sei­don och Athe­na

Ba­ra en gre­kisk gud kun­de namn­ge den vik­ti­ga sta­den – var­för blev det Athe­na?

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

En av an­ti­kens Gre­klands mest fängs­la­de my­ter be­rät­tar hur Athen kom att he­ta Athen. Den förs­ta kung­en av Athen, Kek­rops, ar­ran­ge­ra­de en täv­ling mel­lan två olym­pis­ka gu­dar, som bå­da vil­le namn­ge sta­den. Po­sei­don, havs­gu­den, och Athe­na, vis­do­mens gu­din­na, er­bjöd en myc­ket vär­de­full gå­va till in­vå­nar­na, och Kek­rops skul­le välja den bäs­ta. Po­sei­don sat­te den mas­si­va treud­den i mar­ken som bröt fram till vatt­net i ha­vet över vil­ket Po­sei­don härs­ka­de – det vi­sa­de att han er­bjöd sta­den be­ty­dan­de sjö­makt. Fol­ket gil­la­de dock in­te att de in­te kun­de dric­ka salt­vatt­net.

Athe­na be­grav­de nå­got i mar­ken som väx­te och blev till oliv­träd, en sym­bol på fram­gång och fred. Athe­nar­na vär­de­ra­de det som den mest an­vänd­ba­ra gå­van. De skul­le få oli­ver och en käl­la till ol­ja till lam­por och mat, och dess­utom vir­ke till hus och bå­tar.

Kek­rops av­gjor­de att Athe­nas gå­va var den bäs­ta av de två och hon ut­ro­pa­des till vin­na­ren. Hon blev Athens skydds­hel­gon och stads­be­skyd­da­re. Den gre­kis­ka värl­den hed­ra­de hen­ne som Athe­na Po­li­as (sta­dens Athe­na). Hen­nes he­li­ga ugg­la som hon bar på ax­eln re­pre­sen­te­ra­de vis­dom och kun­skap, och hon kom snart att as­so­cie­ras till sta­den Athen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.