Bour­bo­ner­na och ett upp­lyst en­väl­de

Upp­lys­nings­ti­den hand­la­de in­te ba­ra om konst och ar­ki­tek­tur, det in­spi­re­ra­de ock­så till nya härs­kar­me­to­der.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Un­der 1700-ta­let in­för­de vis­sa eu­ro­pe­is­ka mo­nar­ker vad som kal­las ett upp­lyst en­väl­de. Spa­ni­en och Karl III var de förs­ta att an­vän­da des­sa me­to­der, un­der hans tid som kung från 1759. Karl III var fast be­slu­ten om att gö­ra om Spa­ni­en till en im­po­ne­ran­de världs­makt ge­nom re­form.

Idéen var att tan­ken om för­nuf­tet, som bli­vit så po­pu­lär, skul­le bör­ja an­vän­das i so­ci­a­la, eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka frå­gor. Karl tog med sig det­ta till Spa­ni­en (han bör­ja­de ju sin kar­riär som kung av Na­po­li) och be­grän­sa­de präs­ter­nas makt och av­skaf­fa­de of­fent­lig väl­gö­ren­het fi­nan­si­e­rad av kyr­kan. Klost­rens egen­do­mar kon­fis­ke­ra­des och in­sti­tu­tio­ner­na un­der­tryc­kets. Lä­ran om fi­lo­so­fi­er som ta­lat om den ”gu­dom­li­ga rät­ten till mänsk­lig­he­ten” istäl­let för kung­ar­na bann­lys­tes ock­så.

Je­su­i­ter­na ut­vi­sa­des för sitt tyd­li­ga mot­stånd mot mo­narkins nya me­to­der och dess obe­grän­sa­de makt. De ha­de dock va­rit an­sva­ri­ga för en stor del av lan­dets hög­re ut­bild­ning­ar, så de­ras lands­för­vis­ning läm­na­de ef­ter sig ett stort tom­rum.

Karl för­sök­te ock­så att upp­rät­ta nya han­dels­rut­ter mel­lan Spa­ni­en och ko­lo­ni­er­na. Ett na­tio­nellt kon­tor grun­da­des i Madrid i ett för­sök att cent­ra­li­se­ra Spa­ni­ens sty­re, och lan­dets eko­no­mis­ka ri­ke­dom väx­te be­tyd­ligt. Des­sa me­to­der fick dock ett slut ef­ter Karl III:S död 1788. Hans arv ha­de splitt­rats. Det hyl­la­des av någ­ra tack va­re den för­bätt­ra­de ek­no­mis­ka sta­bi­li­te­ten, men för­döm­des av and­ra på grund av ut­vis­ning­en av je­su­i­ter­na och hans ty­ran­niska ten­den­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.