MADRID

BRA ATT VE­TA

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Vik­tig in­for­ma­tion

Var? Det är lätt att ta sig till Madrid. Nor­wegi­an fly­ger di­rekt från Stock­holm (mel­lan­land­ning­ar fö­re­kom­mer ock­så). Adol­fo Suá­rez Madrid-ba­ra­jas är sta­dens störs­ta flyg­plats, och där­i­från tar det cir­ka 30 mi­nu­ter med buss till cent­rum. Det går ock­så att ta tå­get el­ler tun­nel­ba­nan till cent­rum från flyg­plat­sen.

Tåg­sta­tio­nen i sta­dens cent­rum (i när­he­ten av at­trak­tio­ner som bland an­nat Bu­en Re­ti­ro-par­ken) he­ter Atocha, och den är lätt att nå från många eu­ro­pe­is­ka stä­der.

När? Madrids lä­ge i mit­ten av Spa­ni­en in­ne­bär att kli­ma­tet är varmt sto­ra de­lar av året. Det är gans­ka milt mel­lan april–oktober, me­dan ju­li och au­gusti är sär­skilt var­ma. Tids­zon UTC+1:00 Va­lu­ta Eu­ro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.