JE­RU­SA­LEM

VIK­TIGT ATT VE­TA

Europas Historiska Städer - - Jerusalem -

Vik­tig in­for­ma­tion

De fles­ta be­sö­ka­re kom­mer till Je­ru­sa­lem med flyg till Ben Gu­ri­ons in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats ut­an­för Tel Aviv. Is­ra­el är ett li­tet land, så flyg­plat­sen lig­ger ba­ra 45 kilo­me­ter från Je­ru­sa­lem. Det na­tio­nel­la buss­bo­la­get Eg­ged har lin­je 947 och 950 som går till Je­ru­sa­lem från Ben Gu­ri­on. En de­lad taxi (sherut) är ett an­nat smart al­ter­na­tiv (den vän­tar tills den är full­satt in­nan den kör). Be­sö­ka­re från Eu­ro­pa be­hö­ver in­te vi­sum, men mås­te ha pass som är gil­tigt sex må­na­der ef­ter ut­re­se­da­tum. När du re­ser runt i Is­ra­el bör du all­tid ha pass med dig och va­ra be­redd på nog­gran­na sä­ker­hets­kon­trol­ler (och där­med kö­er).

När? Vår och höst. Som­ma­ren är brän­nan­de het och vin­tern kan va­ra över­ras­kan­de kall. Om du in­te gär­na vill va­ra där un­der nå­gon sär­skild hög­tid bör du und­vi­ka påsken, pe­sach (det osy­ra­de brö­dets hög­tid), suk­kot (löv­hyd­do­hög­ti­den) och and­ra re­li­giö­sa hög­ti­der – un­der dem blir Jer­su­a­lem knök­fullt. Tids­zon UTC +2:00. Va­lu­ta She­kel.

Här kan du bo

Gam­la sta­den Ec­ce Ho­mo Je­ru­sa­lem Pil­grim House Bo i Syst­rar­na av Not­re Da­me de Sions klos­ter vid Jaf­fa­por­ten, nä­ra Via Do­lo­ro­sa. Bygg­na­den är gam­mal och stäm­nings­full (så klart), och ter­ras­ser­na har en fan­tas­tisk ut­sikt. Ing­en luft­kon­di­tio­ne­ring.

Väst­ra Je­ru­sa­lem Abra­ham Hos­tel Ett rent, be­kvämt pen­sio­nat som lig­ger i cent­rum vid Mach­ne Ye­hu­da-mark­na­den och de om­kring­lig­gan­de ba­rer­na och re­stau­rang­er­na. Gra­tis kon­ti­nen­tal fru­kost och bra ba­gage­för­va­ring för gäs­ter.

Väst­ra mu­ren King David Ho­tel Bo där världs­le­dar­na och kän­di­sar­na bor när de be­sö­ker He­li­ga lan­det, till ex­em­pel al­la USA:S pre­si­den­ter se­dan Ri­chard Nix­on och Eti­o­pi­ens for­na kej­sa­re Hai­le Se­las­sie, som bod­de här när han var i ex­il.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.